accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestacions Dentarias

Tipus de prestació

Prestacions Complementàries

De què es tracta?

Prestació complementària de l'assistència sanitària consistent en ajudes econòmiques baremades per a fer front a les despeses de determinades pròtesis i treballs odontológicos.

La prestació dentaria comprèn els següents conceptes:

  • Dentadura completa (superior i inferior)
  • Dentadura superior o inferior
  • Peça, funda o corona (cadascuna)
  • Empastament, obturació o reconstrucció (cadascun)
  • Endodòncia
  • Implant osteointegrado
  • Tractament d'ortodòncia

Delimitació i condicions d'accés

Els tractaments odontológicos inclosos en els Concerts entre MUFACE i les Entitats de segur prestadores d'assistència sanitària no podran donar lloc a les ajudes compreses en aquesta prestació.

Queden excloses de la prestació les peces, fongues o corones, dentadures i empastaments provisionals, així com qualsevol tractament reparador sobre la dentició temporal.

La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la factura de l'odontòleg, estomatólogo o cirurgià maxilofacial que haja efectuat el tractament o, si escau, del protésico dental que haja realitzat la pròtesi o aparell d'ortodòncia. Si s'aporta factura de protésico dental, haurà d'acompanyar-se de la factura o informe de l'especialista que haja realitzat el tractament.

La factura haurà de reunir tots els requisits legals i reglamentaris per a la seua validesa i en la mateixa haurà de figurar el detall de conceptes i preus així com la constància del pagament o anar acompanyada, si escau, del corresponent rebut que ho acredite.Així mateix, haurà de contenir l'esment que el servei està exempt d'IVA.

Les ajudes per al tractament amb pròtesi dentarias i ortodòncia comprenen tant les actuacions clíniques precises per a la seua implantació com el cost de la corresponent pròtesi o aparell d'ortodòncia.

L'ajuda per endodòncia inclou l'ajuda per l'empastament, obturació o reconstrucció de la peça tractada, encara que no es faça constar expressament en la factura.

L'ajuda per a implants osteointegrados solament es podrà reconèixer per a un màxim de dotze implants per cada beneficiari, de manera que els beneficiaris als quals ja se'ls haja reconegut la corresponent a dotze implants no podran causar noves prestacions per aquest concepte. Aquesta ajuda és compatible amb la de peces sempre que aquestes no siguen provisionals.

El tractament d'ortodòncia es concedirà solament en aquells casos iniciats abans dels 18 anys, d'una sola vegada i per a un únic tractament. En el cas que el beneficiari haja complit els 18 anys en la data de la factura, en l'informe s'haurà d'acreditar la data en la qual va iniciar el tractament.

Solament es podrà concedir un màxim de dotze ajudes per beneficiari i any natural per a cadascuna de les prestacions de peça, empastament i endodòncia.

Quantia

Aquestes ajudes vénen determinades en l'Annex II de la Ordre APU 2245/2005, de 30 de juni,

Prestacions Dentarias Quantia
Dentadura completa (superior i inferior) 200 €
Dentadura superior o inferior 100 €
Peça, funda o corona (cadascuna) 20 €
Empastament, obturació o reconstrucció (cadascun) 10 €
Implant osteointegrado 60 €
Tractament d'ortodòncia 250 €
Endodòncia 20 €

Beneficiari

Els mutualistes en alta o situació assimilada i els seus beneficiaris.

Termini de presentació

El dret al reconeixement d'aquestes prestacions prescriurà als cinc anys, a partir de la data de la factura. La prescripció s'interromprà, a més de per la reclamació davant la Mutualitat General, per les causes ordinàries establides en l'article 1973 del Codi Civil.

Lloc de presentació

  • A partir de l'1 de març de 2019, els mutualistes obligatoris en actiu hauran de presentar les sol·licituds de Prestacions *Dentarias i Oculars utilitzant els processos electrònics "Sol·licitud de Prestacions *Dentarias" i "Sol·licitud de Prestacions Oculars" de la nostra Seu en https://sede.muface.gob.es/. Per a açò, han d'obtenir certificat digital, DNI electrònic, o la identificació Cl@ve. Destaquem la identificació Cl@ve, que permet interactuar amb *Muface i altres administracions i organismes sense necessitat de targeta o programari afegit. Per a registrar-se, conega les oficines de MUFACE en les quals es presta aquest servei, o entre ací.
  • Os *mutualistas xubilados, Beneficiarios a título propio e *mutualistas voluntarios poderán presentar solicitudes de prestacións *dentarias e oculares electronicamente cando o desexen, e en papel, co impreso oficial(Abre en nueva ventana) ,  poderán facelo  durante os días hábiles de marzo, setembro e outubro de cada ano natural, xa sexa nas nosas Oficinas, por correo postal ou a través dos rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.

  • Excepcionalment, els mutualistes amb fets causants la data dels quals produïsca la prescripció del dret durant l'any natural en el qual es formula la sol·licitud, podran presentar les seues sol·licituds pels mitjans expressats en l'apartat anterior, sempre que no s'haja produït aquesta prescripció pel transcurs del termini de cinc anys de l'art. 53.1 del Reial decret 375/2003, de 28 de març, Reglament General del Mutualisme Administratiu .

Documentació

Model normalitzat p(Abre en nueva ventana) er a sol·licituds presencials, per correu postal o a través dels Registres de l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,

Normativa

Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny(Abre en nueva ventana) , per la qual es regulen les prestacions complementàries de l'assistència sanitària en la MUFACE i s'estableix el procediment de finançament de bombes portàtils d'infusió subcutània contínua d'insulina. Actualizats els annexes II, III y IV per Resolució de 19 de febrer de 2019, de MUFACE.