accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi de jubilació

Tipus de prestació

Prestació de pagament únic.

De què es tracta?

Prestació econòmica de pagament únic que rep el mutualista en la data de la seua jubilació forçosa per edat o per incapacitat permanent.

Quantia

Pagament per una sola vegada de la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques que li corresponga percebre en el moment de la seua jubilació.

Beneficiari

El mutualista jubilat forçós per raó de l'edat o per incapacitat permanent per al servei en situació d'alta o assimilada.

La jubilació voluntària anticipada no causa dret a aquest subsidi.

Termini de presentació

Durant els cinc anys següents a partir de la data de la jubilació .

Lloc de presentació

•A través de la seu electrònica de MUFACE les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les nostres oficines. Es precisa certificat electrònic en vigor, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN. Si desitja registrar-se en Cl@ve, pot acudir a una de les oficines de *Muface que realitzen el registre Cl@ve, conega ací quins só n , i per informar-se sobre altres oficines o mitjans de fer-ho, entre ací .

• En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu de les Administracions Públiques.

Documentació

Model de sol·licitud (183  KB)Icono pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icono pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Art.131 del Reglament General del Mutualisme Administratiu . Orde HAP/2786/2012, de 19 de desembre per la qual es modifica l'Orde de 29 de juliol de 1987, per la qual s'establix, amb el caràcter de prestació d'assistència social, una ajuda econòmica per a l'adquisició de vivendes per mutualistes de MUFACE, l'Orde de 30 de desembre de 1988, per la qual es revisen les quanties de determinades prestacions econòmiques de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat i l'Orde APU/95/2004, de 12 de gener, per la qual es dicten normes per a l'aplicació del subsidi per defunció en el règim especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat. (BOE de 27 de desembre).