accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Indemnització per lesions permanents no invalidants

Tipus de Prestació

Incapacitat

De què es tracta?

Abonament d'una indemnització per una sola vegada per lesions produïdes en acte de servei i qualificades per l'Equip de Valoració d'Incapacitats que tinguen caràcter definitiu i que constituïsquen una alteració física sense que supose la jubilació per incapacitat permanent per al servei.

Quantia

L'abonament d'una indemnització per una sola vegada:

- Barem establit per a Règim General de la Seguretat Social si no constitueixen incapacitat permanent parcial.

-  Si les lesions constitueixen incapacitat permanent parcial per a la funció habitual, 24 mensualitats de la base de cotització vigent en la primera llicència per malaltia o, en defecte d'açò, en el mes en el qual es va produir l'accident en acte de servei.

Beneficiari

Els mutualistes que hagen patit lesions, mutilacions o deformitats causades per malaltia professional o en acte de servei.

Prazo de presentació

Cinc anys des de la data indicada per la primera llicència per malaltia o des del dia que es van produir les lesions.

Lloc de presentació

En les nostres Oficines   o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE aquesta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Model de sol·licitud (193  KB)Icono pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icono pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tenir en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Art.28 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat

Arts.109 a 112 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Abre en nueva ventana)