accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi defunció

Subsidi per defunció del Fons Especial

Prestació de pagament únic.

De què es tracta?

El subsidi és una prestació de pagament únic que pretén compensar la pèrdua econòmica que suposa la mort del titular, i que només pot concedir-se si el causant tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, al moment de la defunció, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tingueren establides, i es trobava al corrent en la cotització específica a la mateixa, diferent a la cotització general a MUFACE. El beneficiari pot ser el cònjuge, fills, etc…, qualsevol dels al·ludits en la llista de prelació dels respectius reglaments.

Quantia

Aquesta prestació és incompatible amb la percepció de prestacions amb idèntic contingut atorgada pel Fondo General de MUFACE.

En la pràctica implica que si la quantia a pagar pel Fondo Especial és inferior a la del Fons General, no s'abona. Per contra, si no existeix al Fondo General per no tenir dret, o la quantia del Fons Especial és superior, s'abona la diferència.

Cada Mutualitat aplica quantia d'acord amb els seus respectius Reglaments.

 

Termini de presentació

Aquesta prestació és imprescriptible, però depenent de cada Mutualitat els drets  econòmics solament poden retrotraure's en una forqueta que va des dels tres mesos a cinc anys.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació

  • Libro de familia, completo y actualizado (con anotación de defunción), en su ausencia, certificado literal de matrimonio, o de relación de parentesco, de fecha posterior a la defunción.
  • Certificado de defunción.
  • Si el huérfano está incapacitado, certificado del órgano competente acreditativo de una incapacidad igual o superior al 65%.
  • Si se trata de orfandad absoluta, certificado de defunción del cónyuge del causante o libro de familia.

Si el mutualista no estaba jubilado, o no solicitó la pensión en el Fondo Especial de MUFACE, modelo CS de servicios prestados a la Administración. Se exceptúan los mutualistas del Montepío de la Organización Sindical, que deberán acompañar resolución del INSS de reconocimiento de pensión.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, si ben modificats si escau pels acords d'integració en MUFACE, i per la següent legislació:

  • Disposició Addicional Sexta del Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny i la Disposició Addicional Primera del Reglament General del Mutualisme Administratiu aprovat pel RD 375/2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2003-7527
  • En els supòsits no recollits pels Reglaments s'aplica el RDL 670/1987 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1987-12636

Model de sol·licitud (360  KB)Icono pdf