accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestacións Oculares

Tipo de prestación

Prestacións Complementarias

De que se trata?

Prestación complementaria da asistencia sanitaria consistente en axudas económicas baremadas para facer fronte aos gastos de determinadas lentes e axudas ópticas.

A prestación ocular comprende os seguintes conceptos:

 • Lentes (de lonxe ou preto)
 • Lentes bifocais/progresivas
 • Substitución de cristal (de lonxe ou preto)
 • Substitución de cristal bifocal/progresivo
 • Lente de contacto
 • Lentes de contacto desbotables (axuda anual)
 • Lente terapéutica
 • Axudas ópticas para baixa visión (microscopios, telescopios, telemicroscopios, lupas e filtros)
 • Axudas prismáticas para alteracións severas da motilidad ocular

Delimitación e condicións de acceso

No caso das lentes e substitución de cristais só se  concederá unha lente ou a substitución como máximo de dous cristais por beneficiario e ano natural.

No caso das lentes de contacto só se concederán como máximo dúas lentes de contacto por beneficiario e ano natural. Se as lentes de contacto fosen desbotables, a axuda máxima a conceder por este concepto será de 30 euros por ano natural e beneficiario, debéndose solicitar dunha soa vez. As prestacións de lente de contacto e lentes de contacto desbotables serán incompatibles entre si, aínda cando para cada caso non se supere as unidades/cantidade máxima financiable por ano natural. Estas limitacións non rexerán para lentes terapéuticas.

No caso de lentes terapéuticas requírese informe do especialista en oftalmoloxía co diagnóstico e a prescrición, cada vez que solicite a axuda.

Poderán acceder ás prestacións para axudas ópticas para baixa visión os beneficiarios que presenten unha agudeza visual igual ou inferior a 0,3 (3/10) con corrección no mellor ollo ou un campo visual inferior a 10º desde o punto de vista de fixación. Requírese para a primeira solicitude desta axuda informe do especialista en oftalmoloxía no que detalle a agudeza visual e, no seu caso, o campo visual. Concederase un máximo de 360 euros por ano natural e beneficiario.

No caso das axudas prismáticas requírese informe do especialista en oftalmoloxía co diagnóstico e a prescrición, cada vez que se solicite a axuda. Concederase un máximo de 160 euros por ano natural e beneficiario.

Para todas as prestacións deberá achegarse factura do óptico ou do establecemento autorizado a estes efectos pola administración sanitaria competente para garantir que se realizou a adaptación individual do produto ao paciente. No entanto, para lentes terapéuticas a factura pode ser emitida polo especialista en oftalmoloxía.

A factura deberá reunir todos os requisitos legais e regulamentarios para a súa validez e na mesma deberá figurar o detalle de conceptos e prezos, así como a constancia do pago ou ir acompañada, no seu caso, do correspondente recibo que o acredite.

Para realizar o cómputo das prestacións concedidas e a imputación ao ano terase en conta a data da correspondente factura.

Contía

Estas axudas veñen determinadas no Anexo III da Orden APU 2245/2005 , de 30 de junio.

 

Prestacións Oculares Contía
Lentes (de lonxe ou preto) 20 €
Lentes bifocais/progresivas 30 €
Substitución de cristal (de lonxe ou preto) 10 €
Substitución de cristal bifocal/progresivo 15 €
Lente de contacto 20 €
Lentes de contacto desbotables (axuda anual) 30 €
Lente terapéutica 40 €
Axudas ópticas para baixa visión 180 €
Axudas prisáticas para alteracións severas da motilidad ocular 80 €

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios.

Prazo de presentación

O dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribirá aos cinco anos, a partir da data da factura. A prescrición interromperase, ademais de pola reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas no artigo 1973 do Código Civil.

Lugar de presentación

 • A partir do 1 de marzo de 2019, os *mutualistas obrigatorios en activo deberán presentar as solicitudes de Prestacións *Dentarias e Oculares utilizando os procesos electrónicos "Solicitude de Prestacións *Dentarias" e "Solicitude de Prestacións Oculares" da nosa Sede en https://sede.muface.gob.es/. Para iso, deben obter certificado dixital, DNI electrónico, ou a identificación Cl@ve. Destacamos a identificación Cl@ve, que permite interactuar con Muface e outras administracións e organismos sen necesidade de cartón ou software engadido. Para rexistrarse, coñeza as oficinas de MUFACE nas que se presta este servizo, ou entre aquí.
 • Os *mutualistas xubilados, Beneficiarios a título propio e *mutualistas voluntarios poderán presentar solicitudes de prestacións *dentarias e oculares electronicamente cando o desexen, e en papel, co impreso oficial,  poderán facelo  durante os días hábiles de marzo e outubro de cada ano natural, xa sexa nas nosas Oficinas , por correo postal ou a través dos rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.
 • ADVERTENCIA SOBRE SUBSANACIONES: A partir do día 1 de xuño xa poden resolverse todos os expedientes  que estean pendentes, e renóvase o cómputo dos prazos para resolver (a efectos, entre outros, do silencio administrativo). Esta previsión ha de terse moi en conta se o mutualista tiña pendente un requirimento de subsanación de documentación de calquera prestación, como pode ser unha solicitude de dentaria ou ocular, porque o mesmo 1 de xuño o prazo renóvase. Se transcorrido o prazo restante non presenta o requirido, daráselle por desistido da solicitude. No entanto, poderá volver presentar outra solicitude se o prazo de prescrición ( 5 anos) desde o feito causante non finalizou.
 • Excepcionalmente, os *mutualistas con feitos causantes cuxa data produza a prescrición do dereito durante o ano natural no que se formula a solicitude, poderán presentar as súas solicitudes polos medios expresados no apartado anterior, a condición de que non se produciu dita prescrición polo transcurso do prazo de cinco anos do art. 53.1 do Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo .

Modelo para solicitude en papel

Modelo normalizado (Abre en nueva ventana) para solicitudes presenciais, por correo postal ou a través dos Rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro,

Normativa

Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño(Abre en nueva ventana) , pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria na MUFACE e establécese o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. Actualizados los anexos II, III e IV pola Resolución de 19 de febreiro de 2019, e los anexos I. II y III porla  Resolución de 26 de decembro de 2019 de MUFACE,

PÓDECHE INTERESAR
Prestacións Oculares (FAQ)