accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas para enfermos celíacos

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

Axudas para a compra dos produtos alimenticios elaborados, tratados ou preparados especialmente para responder as necesidades nutricionais particulares dos enfermos celíacos.

Contía

As axudas configúranse como unha contía anual que estará en función da capacidade económica do beneficiario da prestación segundo baremo establecido na convocatoria, sendo o máximo anual de 618,00 euros e o mínimo de 339,90 euros.

A contía poderá ser prorrateada nos supostos a que se refire o epígrafe 7.2 da resolución da convocatoria para 2019.

Beneficiario

Aqueles mutualistas ou, no seu caso, os beneficiarios de MUFACE que padezan a enfermidade celíaca debidamente acreditada.

Prazo de presentación

As solicitudes poden presentarse ata o 31 de decembro de 2019, inclusive.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Modelo de solicitude (instrucións no impreso)�s) (190  KB)Icono pdf

Informe médico (21  KB)Icono pdf

Declaración de rendementos (72  KB)Icono pdf

Declaración de pensións e prestacións (31  KB)Icono pdf

Declaración responsable  (68  KB)Icono pdf

Modelo 145 - Comunicación de datos ao pagador  (257  KB)Icono pdf

A falta de comunicación ao pagador das circunstancias persoais ou da súa variación, determinará que se aplique o tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias (Art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas)

Normativa

Art.135 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo.(Abre en nueva ventana)

Resolución de 9 de abril de 2019  , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2019 (BOE de 11 de abril 2019).