accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Subsidio por risco durante o embarazo

Tipo de Prestación

 Subsidio por risco durante o embarazo.

De que se trata?

É unha prestación económica que poden solicitar as mutualistas que obtivesen licenza por risco durante o embarazo.

Contía

O 100% das retribucións complementarias devengadas no terceiro mes de licenza.

Beneficiario

A mutualista que obtivese licenza por risco durante o embarazo.

Prazo de presentación

Unha vez cumpridos o tres primeiros meses nesta situación poderase solicitar o subsidio a Muface.

Lugar de presentación

A través de Sede Electrónica de Muface , as vinte e catro horas do día, todos os días do ano, sen necesidade de acudir ás Oficinas de Muface.Precísase certificado electrónico ou DNI electrónico, Cl@ve permenente ou Cl@ve PIn. Se desexa rexistrarse en Cl@ve, hai oficinas de MUFACE nas que pode facelo, c oñeza aquí cales so n , e para coñecer outros modos de facelo, entre aquí.

Nas nosas Oficinas de Muface ou en calquera dos Rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, ademais do órgano de persoal onde a mutualista preste os seus servizos.

O órgano de persoal comunicará directamente a Muface o transcurso dos tres meses de licenza xunto co certificado das retribucións básicas e complementarias devengadas ao comezo do terceiro mes de licenza e das complementarias deixadas de abonar a partir do día 91º. Achegará tamén a documentación acreditativa da situación de risco para a funcionaria.

Documentación

Modelo de solicitude (501  KB)Icono pdf

Modelo 145-comunicación de datos ao pagador (257  KB)Icono pdf

A falta de comunicación ao pagador das circunstancias persoais ou da súa variación, determinará que se aplique o tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias (Art. 88.2 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas)

Normativa

Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño(Abre en nueva ventana) , pola que se regula o Procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

Resolución de 1 de abril de 2019 para a tramitación electrónica e actualización de modelos previstos na Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño.