accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Subsidio especial en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples

Tipo de Prestación

Familiares

De que se trata?

Axuda económica de pago único á que teñen dereito as/os mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto, adopción ou acollemento múltiples.

É compatible coa prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples.

Contía

É o 100% da base de cotización correspondente ao día do feito causante por 42 días (seis semanas de descanso obrigatorio) calculada en función do número de fillos ou menores acollidos simultaneamente a partir do segundo.

É dicir,

(Base de cotización no día do feito causante X 42 días / 365 días) X (Nº fillos simultáneos - 1)

Bases de cotización anuais (De acordo co disposto Real Decreto-Lei 1/2020 de 14 de Janeiro, polo que se establece a revalorización e mantemento das pensións e prestacións públicas do sistema de Seguridade Social).

Grupo/Subgrupo

 (EBEP)

 Base de Cotización

Euros/ano

A1 42.184,02
A2 33.199,88
B 29.071,88
C1 25.498,08
C2 20.173,20
E (Lei 30/84) e Agrupacións Profesionais (EBEP) 17.199,27

Beneficiario

É necesario que no mutualista concorran os seguintes requisitos:

  • Estar de alta ou en situación asimilada ao alta na Mutualidade na data do feito causante.
  • Acreditar seis meses de cotización á Mutualidade.
  • Gozar o período de descanso previsto no artigo 49 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público (EBEP).

Percibirase:

  • En caso de parto múltiple: calquera dos proxenitores, en función da opción escollida pola nai, no seu caso.
  • En caso de adopción ou acollemento múltiples: calquera dos adoptantes ou acolledores, a elección de ambos.

Prazo de presentación

Cinco anos a partir da data do parto ou da data de resolución xudicial pola que se constitúe a adopción ou da data da decisión administrativa ou xudicial de acollemento, ou ben, cando  se trate de acollemento simple, a data da comunicación do órgano competente da Comunidade Autónoma.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Polo menos deberase presentar a seguinte:

Modelo de solicitude (314  KB)Icono pdf

Declaración responsable (62  KB)Icono pdf

Normativa

Art.29 da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado(Abre en nueva ventana)

Arts.120 a 128 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana)

Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo(Abre en nueva ventana) , polo que se regulan as prestacións económicas do sistema da Seguridade Social por maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.