accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Procedemento para o recoñecemento dos dereitos derivados de enfermidade profesional e de accidente en acto de servizo

Tipo de Prestación

Incapacidade derivada de continxencias profesionais

De que se trata?

O recoñecemento dos dereitos derivados de enfermidade profesional e de accidente en acto de servizo ou como consecuencia del, para os efectos do mutualismo administrativo, realizarase pola Mutualidade Xeral, con carácter previo ou simultáneo á concesión das prestacións derivadas de tales continxencias.

Devandito procedemento instrumentarase a partir dun expediente dirixido a pescudar as causas que deron lugar ás lesións ou ás circunstancias en que se iniciou a patoloxía, así como a establecer a relación de causalidade entre estas e o servizo ou tarefa desempeñados polo mutualista. Devandito expediente, que se iniciará á solicitude do interesado ou de oficio polo órgano competente para expedir, no seu caso, a licenza por enfermidade do funcionario mutualista afectado, será instruído polo devandito órgano, con arranxo ás normas que para o efecto se establecen por orde ministerial, que determina, así mesmo, as especificacións que haberá de conter o informe resultante da instrución, incluída a posibilidade de que o mencionado órgano leve a cabo actuacións complementarias.

Documentación

Documento a utilizar polos Órganos de Persoal das distintas Administracións Públicas, con ocasión da iniciación do expediente de investigación de causas para notificar ao Servizo Provincial de MUFACE e ao Servizo de Prevención correspondente o accidente ocorrido ao mutualista

Parte de accidente en acto de servizo (97  KB)Icono pdf

Normativa

ORDE APU/3554/2005, de 7 de novembro(Abre en nueva ventana) , pola que se regula o procedemento para o recoñecemento dos dereitos derivados de enfermidade profesional e de accidente en acto de servizo no ámbito do mutualismo administrativo xestionado por MUFACE.