accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Targeta Sanitària Europea i Certificat Provisional Substitutori

Tipus de prestació

Assistència Sanitària a l'Estranger

De què es tracta?

La Targeta Sanitària Europea (TSE) és el document que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries necessàries, des d'un punt de vista mèdic, al territori d'un altre Estat Membre de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Suècia) així com a Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Reino Unido  i Suïssa.

Permet accedir als serveis públics de salut d'aquests Estats durant les estades temporals per motius laborals, estudis o oci, però no en els casos en els quals el desplaçament té com a finalitat rebre tractament mèdic.

La TSE i el seu Certificat Provisional Substitutori (CPS) tenen la mateixa validesa jurídica per accedir a l'assistència sanitària pública en les mateixes condicions i amb la mateixa extensió que els ciutadans del país que estigui visitant. El facultatiu o institució sanitària al país en què es produeixi l'assistència podrà requerir, a més de la TSE/CPS, la presentació d'un document que acrediti la personalitat del seu titular (DNI o passaport).

Aquesta targeta és personal i intransferible, de manera que en aquells desplaçaments del
titular del dret juntament amb els seus beneficiaris, o per separat, s'estendrà una targeta per cadascun dels membres.

 

Àmbit de l'assistència rebuda

Cada Sistema Nacional de Salut és diferent i pot no incloure totes les prestacions que facilita el Sistema Nacional de Salut a Espanya i fins i tot algunes d'aquestes prestacions poden tenir un cost per a l'usuari que haurà d'abonar directament.

Alguns països estableixen la bestreta de l'import de l'assistència (sistemes de reemborsament) o abonament parcial d'aquesta (sistema de copagament); per la qual cosa, el titular, haurà d'informar-se abans del viatge de les condicions en les quals es presta l'assistència sanitària pública al país de destinació, atès que se li aplicaran les mateixes regles que als seus ciutadans.

En el cas que l'interessat hagi rebut assistència en un Estat amb règim de reemborsament o copagament, pot sol·licitar que MUFACE li reintegri les quantitats satisfetes conforme a la normativa pròpia de la Mutualitat.

Termini de validesa

La TSE tindrà una vigència de dos anys tant per als mutualistes com per als beneficiaris.

El CPS s'emetrà, per regla general, per un període inferior o igual a 30 dies. El que s'expedeixi per internet serà vàlid per 30 dies. Per obtenir un CPS amb un període de validesa superior (màxim 6 mesos), s'ha de sol·licitar personalment en els Serveis Provincials i Oficines Delegades. Per a això serà imprescindible justificar, aportant la documentació corresponent, les raons per les quals es va superar aquest període i no es pot sol·licitar la TSE.

El període de validesa consta en la mateixa TSE/CPS. És aconsellable comprovar que abasta la data prevista de retorn, si no és així, és convenient sol·licitar una nova targeta per assegurar la cobertura durant tota l'estada. Finalitzat aquest període es podrà sol·licitar una nova.

La utilització de la TSE/CPS durant el seu període de validesa es troba condicionada, a més, al fet que el seu titular, és a dir, el mutualista o els seus beneficiaris, mantingui aquesta condició durant la seva vigència. El seu ús indegut suposarà que el titular hagi de fer-se càrrec del cost de l'assistència i MUFACE podrà reclamar-li les prestacions indegudament percebudes, d'acord amb el previst en la disposició addicional desena del Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny.

Lloc de presentació

Els mutualistes poden sol·licitar la Targeta Sanitària Europea i el CPS en:

  • Seu Electrònica de MUFACE. Per aquest procediment, 24 hores al dia, tots els dies de l'any, es podrà obtenir a través d'un Certificat Digital, DNI electrònic, Cl@ve Permanent o Cl@ve PIN. Recomanem als nostres mutualistes que obtinguin Cl@ve , una identificació que, sense necessitat de targeta o software afegit, li permetrà l'accés a les nostres prestacions i als serveis de moltes altres administracions públiques. Si desitja registrar-se en Cl@ve, conegui aquí les oficines de MUFACE que presten aquest servei, i per conèixer altres organismes de registre entre aquí .

      (*) Convé advertir que els sistemes d'accés basats en "DNI/Núm. Afiliació i codi    postal" o amb "DNI/Núm. Afiliació i contrasenya" han deixat d'estar disponibles .

  • A més, per a la sol·licitud de Targeta Sanitària Europea té disponible l'App Mòbil de MUFACE. Per accedir-hi no es necessita estar registrat a Clave. Si desitja registrar-se en l'App Mòbil, entri aquí.
  • Acudint a    Les nostres Oficines, Serveis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE, en l'horari de servei indicat.
  • Per qualsevol dels mitjans indicats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

A més, es podrà sol·licitar la TSE (no el CPS) a través de correu ordinari dirigit preferentment al Servei Provincial o Oficina Delegada d'adscripció del mutualista. La sol·licitud d'aquest tipus haurà d'anar signada pel sol·licitant. La TSE s'enviarà exclusivament al domicili del mutualista que figura en la base de dades de l'Organisme. La TSE es rebrà al domicili indicat pel sol·licitant en un termini de 10 dies.

El CPS s'obtindrà de forma immediata, per la qual cosa haurà d'imprimir-se si se sol·licita a través de la seu electrònica de MUFACE o es lliurarà en mà en el mateix acte al sol·licitant en les oficines si la sol·licitud s'ha fet de manera presencial en les Oficines de MUFACE.

En les tres vies anteriors el mutualista pot sol·licitar la seva TSE/CPS i/o la dels seus beneficiaris. Si ja disposa de la seva, pot sol·licitar de forma independent la dels seus beneficiaris. Igualment, el mutualista pot autoritzar a algun dels seus beneficiaris majors d'edat o a un tercer, major d'edat, que realitzi la sol·licitud en el seu nom. En tal cas, MUFACE exigirà la presentació de l'autorització escrita per realitzar la sol·licitud, que inclourà el nom i número d'afiliació del mutualista i el nom i DNI de la persona autoritzada.

Més informació

Per ampliar informació podrà consultar: