accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Asistencia sanitaria en desprazamentos temporais ao estranxeiro

Tipo de prestación

Asistencia Sanitaria no Estranxeiro

De que se trata?

Os mutualistas e os seus beneficiarios que precisen asistencia sanitaria con ocasión dun desprazamento temporal ao estranxeiro terán dereito ao reintegro dos gastos ocasionados pola devandita asistencia, cando esta tivese a súa causa nun accidente, enfermidade, embarazo ou parto xurdidos ou agravados imprevisiblemente durante a súa estancia no exterior.

Enténdese por desprazamento temporal ao estranxeiro aquel que, estando relacionado coa Función Pública, non sexa superior a seis meses, ou que, sendo por motivos privados, non supere os dous meses.

A asistencia préstase a través dos recursos sanitarios públicos ou privados existentes en calquera país do mundo e escollidos libremente polo beneficiario.

Quedan excluídas da cobertura as seguintes situacións:

 • Que a asistencia recibida ou os gastos reclamados estean incluídos nalgún tipo de cobertura sanitaria no exterior, a cargo dun ente público ou privado, nacional ou estranxeiro.
 • Que, da apreciación da patoloxía de que se trate e demais circunstancias de todo orde concorrentes, constátese un propósito intencionado do mutualista ou beneficiario para eludir os servizos sanitarios que lle correspondan, utilizando o desprazamento para usar medios alleos a estes.
 • Que a asistencia se recibise unha vez transcorrido o período de tempo máximo de cobertura fixado no epígrafe 3.1 da citada Resolución para cada suposto de desprazamento:
  • Desprazamentos do mutualista por motivos profesionais relacionados coa Función Pública e dos beneficiarios que se trasladen con el, que terán dereito á cobertura da asistencia sanitaria que precisen no país de desprazamento durante todo o período de tempo que dure a súa estancia profesional no mesmo.
  • Desprazamentos ao estranxeiro por motivos privados do mutualista e dos beneficiarios cunha duración máxima de dous meses. Estes terán dereito, durante un período máximo de dous meses desde o inicio do desprazamento, á cobertura da asistencia sanitaria de carácter urxente ou non demorable.

Á solicitude dos mutualistas, MUFACE facilita o certificado que acredita a cobertura de asistencia sanitaria á que en cada tipo de desprazamento, duración incluída, tense dereito.

O contido das prestacións cubertas é equivalente á asistencia sanitaria prestada dentro do Territorio Nacional, de acordo coa carteira común de servizos do SNS e a carteira complementaria establecida nas disposicións específicas aplicables neste réxime especial:

 • O custo total da asistencia médica, hospitalizacións cirúrxicas e non cirúrxicas, incluídas as próteses cirúrxicas fixas e os medicamentos e demais produtos farmacéuticos aplicados en réxime hospitalario, así como calquera outro servizo de estancia e tratamento en centro sanitario cun contido equivalente ao que se prestaría en España.
 • O custo dos medicamentos e demais produtos farmacéuticos dispensados en réxime ambulatorio co mesmo réxime de achega aplicable no territorio nacional.
 • O custo total ou a axuda económica que corresponda nos casos de prestacións complementarias, segundo a Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño.

Os mutualistas en situación administrativa de servizos especiais que realizan misións por prazo superior a seis meses ou os que adquiren a condición de funcionarios ao servizo de Organizacións Internacionais, así como os seus beneficiarios, disporán tamén de cobertura de MUFACE, ademais da que teñan a través do Organismo, se xustifican que non ten a mesma intensidade e extensión que a xestionada por esta Mutualidade. Así mesmo, no caso de dispor de calquera tipo de seguro que cubra a totalidade ou parte dos gastos debe aclararse polo titular, sendo subsidiaria a cobertura da Mutualidade.

Beneficiarios

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios independentemente da súa adscrición a unha Entidade pública ou privada.

Prazo de presentación�

O sistema configúrase como un reintegro dos gastos acreditados. O dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribe aos cinco anos, a partir da data do feito causante. A prescrición interromperase, ademais de pola reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas no artigo 1973 do Código Civil.

Lugar de presentación

Presencialmente o por correo postal en los Servicios Provinciales u Oficinas Delegadas de MUFACE, y también en los registros del art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Adicionalmente, a través del Registro Electrónico Común ( REC), con certificado digital o DNI-E.

Documentación

En todos os casos:

 • Declaración asinada polo titular, facendo constar as razóns e duración do desprazamento ao exterior e describindo brevemente os feitos.
 • En desprazamentos por motivo profesional debe acompañarse copia do documento que acredite o mesmo.
 • Tradución ao castelán, ou no seu caso á lingua cooficial da Comunidade Autónoma de todos os documentos expedidos en lingua estranxeira (artigo 15 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas).
 • Se se dispón dalgún tipo de seguro, documentación acreditativa da extensión e contido da súa cobertura.

Para cada suposto, a documentación a achegar é a que se indica no Modelo de Solicitude              (Abre en nueva ventana)

Se o reintegro refírese a implantación ou renovación de prestacións complementarias (material ortoprotésico, dentarias, oculares e outras prestacións) o modelo de solicitude a utilizar é o de Expediente de Prestación Complementaria(Abre en nueva ventana) , achegando os documentos, no seu caso traducidos, que no mesmo se indican.

 

Normativa

Resolución de 26 de xuño de 2014(Abre en nueva ventana) , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se regula a asistencia sanitaria fóra do territorio nacional.