accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Atenció Primària

Assistència Sanitària Concertada en Territori Nacional

De què es tracta?

L'atenció primària és el nivell bàsic i inicial d'atenció sanitària i es facilitarà per especialistes en medicina familiar i comunitària o metges generalistes, especialistes en pediatria i professionals d'infermeria, sense detriment de la col·laboració d'altres professionals.

Comprèn:

  • L'assistència sanitària a malalties agudes i cròniques, a demanda , programada i urgent, tant en la consulta com al domicili del malalt.
  • La indicació o prescripció i la realització, si escau, de procediments diagnòstics i terapèutics.
  • Els programes preventius.

Per accedir a l'assistència sanitària dels professionals d'Atenció Primària, el beneficiari podrà acudir a qualsevol facultatiu que figuri al Catàleg de Proveïdors a la qual estigui adscrit, havent de presentar sempre la Targeta Sanitària de l'Entitat.

En els municipis de menys de 20.000 habitants, on existeixi Conveni Rural, els mutualistes podran rebre l'assistència sanitària a través els Serveis d'Atenció Primària de la Xarxa Sanitària Pública.

Els professionals d'Atenció Primària prestaran la seva assistència al domicili del pacient, sempre que la situació clínica així ho requereixi, en els casos de pacients que per raó de la seva malaltia no puguin desplaçar-se, en pacients immobilitzats crònics que precisin ajuda d'una altra persona per a les activitats bàsiques de la vida diària i en el cas de malalts terminals.