accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Subsidio defunción

Subsidio por defunción do Fondo Especial

Prestación de pago único.

De que se trata?

Ou subsidio é unha prestación de pago único que pretende compensar a perda económica que supón a morte do titular, e que só podar concederse se ou causante tinga recoñecida pensión do Fondo Especial ou se, ao momento do falecemento, estaba afiliado a algunha dás Mutualidades que as tivesen establecidas, e atopábase ao corrente na cotización específica á mesma, diferente á cotización xeral a MUFACE. Ou beneficiario podar ser ou cónxuxe, fillos, etc.…, calquera dous aludidos na lista de prelación dous respectivos regulamentos.

Contía

Esta prestación é incompatible coa percepción de prestacións con idéntico contido outorgada polo Fondo Xeral de MUFACE.

Na práctica implica que lla contía a pagar polo Fondo Especial é inferior á do Fondo Xeral, non abóase. Pola contra, se non existe non Fondo Xeral por non ter dereito, ou a contía do Fondo Especial é superior, abónase a diferenza.

Cada Mutualidade aplica contía de acordo cos seus respectivos Regulamentos.

 

Prazo de presentación

Esta prestación é imprescriptible, pero dependendo de cada Mutualidade vos dereitos  económicos soamente podar retrotraerse nunha pinza que vai desde ou tres meses a cinco anos.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dous rexistros previstos non artigo 16 dá Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común dás Administracións Públicas.

Documentación

  • Libro de familia, completo e actualizado (con anotación de defunción), na súa ausencia, certificado literal de matrimonio, ou de relación de parentesco, con data do posterior á defunción.
  • Certificado de defunción.
  • Se o orfo está incapacitado, certificado do órgano competente acreditativo dunha incapacidade igual ou superior ao 65%.
  • Se se trata de orfandade absoluta, certificado de defunción do cónxuxe do causante ou libro de familia.

Se o mutualista non estaba xubilado, ou non solicitou a pensión no Fondo Especial de MUFACE, modelo CS de servizos prestados á Administración. Exceptúanse os mutualistas do Montepío da Organización Sindical, que deberán acompañar resolución do INSS de recoñecemento de pensión.

Normativa

Vos dereitos e obrigacións de cada colectivo de mutualistas son vos fixados nos respectivos Regulamentos, aínda que modificados non seu caso polos acordos de integración en MUFACE, e pola seguinte lexislación:

  • Disposición Adicional Sexta do Texto Refundido dá Lei sobre Seguridade Social dous Funcionarios Civís do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño e a Disposición Adicional Primeira do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo aprobado polo R.D. 375/2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?ide=BOE-A-2003-7527
  • Nos supostos non recollidos polos Regulamentos aplícase ou R.D.L. 670/1987 polo que se aproba ou texto refundido dá Lei de Clases Pasivas do Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?ide=BOE-A-1987-12636

Modelo de solicitude (362  KB)Icona pdf