accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Pensión de orfandade

Pensión orfandade Fondo Especial

Pensión por falecemento do causante, nalgunha Mutualidade, tamén do cónxuxe supérstite.

De que se trata?

A pensión de orfandade é unha prestación complementaria da outorgada por Clases Pasivas ou do Réxime Xeral no seu caso, previamente recoñecida ao orfo, que só pode concederse se o causante tiña recoñecida pensión do Fondo Especial ou se, ao momento do falecemento, estaba afiliado a algunha das Mutualidades que as tivesen establecidas, e atopábase ao corrente na cotización específica á mesma, diferente á cotización xeral a MUFACE.

Contía

Cada Mutualidade aplica un tipo diferente de porcentaxe que se establece nos respectivos Regulamentos, así como os orfos que teñen dereito á mesma.

As pensións outorgadas polo Fondo Especial teñen consideración de pensións públicas, e resúltanlles de aplicación os límites legalmente establecidos tanto para o señalamiento inicial como para a súa revalorización, así como para a concorrencia de pensións, de acordo co límite establecido na Lei de Orzamentos Xerais do Estado de cada ano.

Esta prestación extínguese por:

 • Falecemento.
 • Cumprimento de idade.
 • Matrimonio, en determinados casos.
 • Traballar, en determinados casos.
 • Entrar en estado relixioso, en determinados casos.

 

Beneficiario

Recoñécese ao orfo, se o causante tiña recoñecida pensión do Fondo Especial ou se, ao momento do falecemento, estaba afiliado a algunha das Mutualidades que as tivesen establecidas, e atopábase ao corrente na cotización específica á mesma, diferente á cotización xeral a MUFACE.

Prazo de presentación

Esta prestación é imprescriptible, pero dependendo de cada Mutualidade os dereitos  económicos soamente poden retrotraerse nunha pinza que vai desde o tres meses a cinco anos.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Documentación

 • Libro de familia, completo e actualizado (con anotación de defunción), na súa ausencia, certificado literal de matrimonio, ou de relación de parentesco, de data posterior á defunción.
 • Certificado de defunción.
 • Se o orfo está incapacitado, certificado do órgano competente acreditativo dunha incapacidade igual ou superior ao 65%.
 • Se se trata de orfandade absoluta, certificado de defunción do cónxuxe do causante ou libro de familia.

Se o mutualista non estaba xubilado, ou non solicitou a pensión no Fondo Especial de MUFACE, modelo CS de servizos prestados á Administración. Excepto os mutualistas do Montepío da Organización Sindical, que deberán acompañar resolución do INSS de recoñecemento de pensión.

Normativa

Os dereitos e obrigacións de cada colectivo de mutualistas son os fixados nos respectivos Regulamentos, aínda que modificados no seu caso polos acordos de integración en MUFACE, e pola seguinte lexislación:

 • Disposición Adicional Sexta do Texto Refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño e a Disposición Adicional Primeira do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo aprobado polo R.D. 375/2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?ide=BOE-A-2000-12140
 • Nos supostos non recollidos polos Regulamentos aplícase o R.D.L. 670/1987 polo que se aproba o texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado. https://www.boe.es/buscar/act.php?ide=BOE-A-2003-7527

Modelo de solicitude (362  KB)Icono pdf