accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestacións Dentarias

Tipo de prestación

Prestacións Complementarias

De que se trata?

Prestación complementaria da asistencia sanitaria consistente en axudas económicas baremadas para facer fronte aos gastos de determinadas próteses e traballos odontológicos.

A prestación dentaria comprende os seguintes conceptos:

 • Dentadura completa (superior e inferior)
 • Dentadura superior ou inferior
 • Peza, funda ou coroa (cada unha)
 • Empaste, obturación ou reconstrución (cada un)
 • Endodoncia
 • Implante osteointegrado
 • Tratamento de ortodoncia

Delimitación e condicións de acceso

Os tratamentos odontológicos incluídos nos Concertos entre MUFACE e as Entidades de seguro fornecedoras de asistencia sanitaria non poderán dar lugar ás axudas comprendidas nesta prestación.

Quedan excluídas da prestación as pezas, fundas ou coroas, dentaduras e empastes provisionais, así como calquera tratamento reparador sobre a dentición temporal.

A solicitude deberá acompañarse da factura  do odontólogo, estomatólogo ou cirurxián maxilofacial que efectuase o tratamento ou, no seu caso, do protésico dental que realizase a prótese ou aparello de ortodoncia. Se se achega factura de protésico dental, deberá acompañarse da factura ou informe do especialista que realizase o tratamento.

A factura deberá reunir todos os requisitos legais e regulamentarios para a súa validez e na mesma deberá figurar o detalle de conceptos e prezos así como a constancia do pago ou ir acompañada, no seu caso, do correspondente recibo que o acredite.Así mesmo, deberá conter a mención de que o servizo está exento de IVA.

As axudas para o tratamento con prótese dentarias e ortodoncia comprenden tanto as actuacións clínicas precisas para a súa implantación como o custo da correspondente prótese ou aparello de ortodoncia.

A axuda por endodoncia inclúe a axuda polo empaste, obturación ou reconstrución da peza tratada, aínda que non se faga constar expresamente na factura.

A axuda para implantes osteointegrados só poderase recoñecer para un máximo de doce implantes por cada beneficiario, de forma que os beneficiarios aos que xa se lles recoñeceu a correspondente a doce implantes non poderán causar novas prestacións por este concepto. Esta axuda é compatible coa de pezas sempre que estas non sexan provisionais.

O tratamento de ortodoncia concederase só naqueles casos iniciados antes dos 18 anos, dunha soa vez e para un único tratamento. No caso de que o beneficiario cumprise os 18 anos na data da factura, no informe deberase acreditar a data na que iniciou o tratamento.

Só poderase conceder un máximo de doce axudas por beneficiario e ano natural para cada unha das prestacións de peza, empaste e endodoncia.

Contía

Estas axudas veñen determinadas no Anexo II da Orden APU 2245/2005 de 30 de junio:

Prestacións Dentarias Contía
Dentadura completa (superior e inferior) 200 €
Dentadura superior ou inferior 100 €
Peza, funda ou coroa (cada unha) 20 €
Empaste, obturación ou reconstrución (cada un) 10 €
Implante osteointegrado 60 €
Tratamento de ortodoncia 250 €
Endodoncia 20 €

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios.

Prazo de presentación

O dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribirá aos cinco anos, a partir da data da factura. A prescrición interromperase, ademais de pola reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas no artigo 1973 do Código Civil.

Lugar de presentación

 • A partir do 1 de marzo de 2019, os *mutualistas obrigatorios en activo deberán presentar as solicitudes de Prestacións *Dentarias e Oculares utilizando os procesos electrónicos "Solicitude de Prestacións *Dentarias" e "Solicitude de Prestacións Oculares" da nosa Sede en https://sede.muface.gob.es/. Para iso, deben obter certificado dixital, DNI electrónico, ou a identificación Cl@ve. Destacamos a identificación Cl@ve, que permite interactuar con Muface e outras administracións e organismos sen necesidade de cartón ou software engadido. Para rexistrarse, entre aquí.
 • Os *mutualistas xubilados, Beneficiarios a título propio e *mutualistas voluntarios poderán presentar solicitudes de prestacións *dentarias e oculares electronicamente cando o desexen, e en papel, co impreso oficial,(Abre en nueva ventana)   poderán facelo  durante os días hábiles de marzo e outubro de cada ano natural (*)

(*) AVISO MARZO DE 2021

Para evitar situacións de risco a persoas vulnerables e para reservar a atención presencial a urxencias sanitarias e tramites que non admiten outra canle, nun servizo esencial como MUFACE, os mutualistas xubilados, voluntarios e beneficiarios a título propio deben tramitar a solicitude de axudas dentarias e oculares durante o mes de marzo  por estas canles:

       (De acordo co Art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro)

 •     Pola Sede Electrónica de MUFACE, utilizando Cl@ve, certificado electrónico ou DNI electrónico. (Esta canle está sempre  dispoñible e é posible presentar solicitudes  365 días ao ano, as 24 horas).

As persoas que non poidan descargar o impreso, deben solicitalo  ao seu servizo provincial por teléfono ou por e-mail e enviaranllo por correo postal. Nesta ligazón poden consultar todas as direccións:As nosas OFICINAS. En caso de solicitar cita previa para tramitar esta prestación, só entregarase o impreso,  e deberá presentarse por correo postal ou a través dunha oficina de rexistro xeral.

 • Excepcionalmente, os mutualistas con feitos causantes cuxa data produza a prescrición do dereito durante o ano natural no que se formula a solicitude, poderán presentar as súas solicitudes polos medios expresados no apartado anterior, a condición de que non se produciu dita prescrición polo transcurso do prazo de cinco anos do art. 53.1 do Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo .

Impreso papel

Modelo normalizado(Abre en nueva ventana) para solicitudes presenciais, por correo postal ou a través dos Rexistros do art. 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro.Só poden presentarse en marzio e outubro por este medio.

Normativa

Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño(Abre en nueva ventana) , pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria na MUFACE e establécese o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.Actualizados los anexos I, II, III y IV por Resolución de 19 de febreiro de 2019 , e Resolución de 26 de decembro de 2019, de MUFACE.