accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Outras Prestacións Complementarias

Tipo de prestación

Prestacións Complementarias

De que se trata?

Prestación complementaria da asistencia sanitaria consistente en axudas económicas baremadas para facer fronte aos gastos dos seguintes determinados dispositivos:

Audífono
Colchón ou colchón antiescaras (con ou sen compresor)
Laringófono
Delimitación e condicións de acceso

A axuda para audífono será incompatible coa prestación de audífono prevista no Catálogo de Material Ortoprotésico. Cando se prescriba a adaptación bilateral de audífonos, ambos poderán ser obxecto de axuda.

O período mínimo de renovación ordinaria das prestacións de audífono, colchón ou colchón antiescaras ou laringófono será de vinte e catro meses desde a data da factura.

Non se abonarán reparacións en período de garantía. No caso dos artigos que precisen algún tipo de reparación, a contía da axuda será como máximo o 50% da axuda establecida para a súa adquisición, acompañando xunto coa solicitude o certificado de garantía do produto. As axudas concedidas por este concepto serán tidas en conta a efectos do cómputo de prazos para a renovación do mesmo artigo.

A prescrición deberá ser levada a cabo por especialista na materia correspondente á patoloxía que xustifique a súa prescrición e que estea concertado ou preste servizos na entidade á que se atope adscrito o titular.

A solicitude deberá acompañarse do informe médico co diagnóstico e a prescrición, así como coa correspondente factura, que deberá reunir todos os requisitos legais e regulamentarios para a súa validez e na mesma deberá figurar o detalle de conceptos e prezos, así como a constancia do pago ou ir acompañada, no seu caso, do correspondente recibo que o acredite.

Contía

Estas axudas veñen determinadas no Anexo IV da  Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño.

Outras Prestacións Complementarias Contía
Audífono 300 €
Colchón antiescaras (con ou sen compresor) 125 €
Laringófono 1.100 €

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios.

Prazo de presentación

O dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribirá aos cinco anos, a partir da data da factura. A prescrición interromperase, ademais de pola reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas no artigo 1973 do Código Civil.

Lugar de presentación

Documentación

M(Abre en nueva ventana) odelo de solicitude ((Abre en nueva ventana) a documentación a achegar é a que se indica non impreso de solicitude correspondente)

Normativa

Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño(Abre en nueva ventana) , pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria na MUFACE e establécese o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina.Actualizados los anexos II, III e IV pola Resolución de 19 de febrero de 2019, de MUFACE 

PÓDECHE INTERESAR

Colchón antiescaras -con ou sen compresor- (FAQ)

Audífonos