accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestacións por Material Ortoprotésico

Tipo de prestación

Prestacións Complementarias

De que se trata?

Prestación complementaria da asistencia sanitaria destinada aos mutualistas e demais beneficiarios que, escollendo entidade sanitaria concertada,  precisen a utilización de determinados produtos sanitarios de uso externo relacionados no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico. Os mutualistas que elixiron Servizo Público de Saúde e os seus beneficiarios deben solicitar a prestación polo devandito Servizo de Saúde ou polo INGESA, no caso de Ceuta e Melilla, nas mesmas condicións e a través do procedemento que establezan para os seus usuarios. O Importe máximo de financiamento é o mesmo en todos os casos.

A prestación ortoprotésica comprende:

  • Próteses externas (produtos sanitarios que requiren unha elaboración e/ou adaptación individualizada e que, dirixidas a substituír un órgano ou parte del, non precisan a implantación cirúrxica no paciente).
  • Cadeiras de rodas (vehículos individuais para favorecer o traslado de persoas que perderon, total ou parcialmente e de forma permanente, a capacidade de deambulación e que sexan adecuados ao seu grao de invalidez).
  • Ortesis (produtos sanitarios de uso externo non implantables que, adaptados individualmente ao paciente, destínanse a modificar as condicións estruturais ou funcionais do sistema neuromuscular ou do esqueleto).
  • Próteses Especiais (aquelas que, non correspondendo polas súas características a ningún dos apartados anteriores, atópanse incluídas no Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico).

Contía

Determinada no Anexo I (Catálogo Xeral de Material Ortoprotésico) da Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño.

Beneficiario

Os mutualistas en alta ou situación asimilada e os seus beneficiarios.

Prazo de presentación

O dereito ao recoñecemento destas prestacións prescribirá aos cinco anos, a partir da data da factura de adquisición do material ortoprotésico. A prescrición interromperase, ademais de pola reclamación ante a Mutualidade Xeral, polas causas ordinarias establecidas no artigo 1973 do Código Civil.

Lugar de presentación

Documentación

Modelos informe médico prescrición:

 

Normativa

Anexo I da Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño , pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria no MUFACE e establécese o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina, na redacción dada por Resolución  de 26 de decembro de 2019 , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican o Anexos I, II e III da citada Orde APU/2245/2005, de 30 de xuño.

PÓDECHE INTERESAR
Prótese (FAQ)