accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Axudas de prolongación de efectos de axudas anteriores (epígrafe 9 da resolución de convocatoria para 2020)

Tipo de prestación

Axudas de protección sociosanitaria

De que se trata?

Este programa ten como finalidade permitir o mantemento das axudas económicas concedidas nas resolucións de convocatorias anteriores a determinados beneficiarios das mesmas e para quen, solicitando o recoñecemento da súa situación de dependencia, con determinación do seu grao e nivel, no seu caso, de conformidade co establecido na Lei 39/2006, de 14 de decembro e normativa de desenvolvemento, e no Real Decreto-lei 20/2012, de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade orzamentaria e de fomento da competitividade, aínda non sexa efectivo o seu dereito aos servizos e prestacións económicas do SAAD por causa non imputable aos interesados.

No entanto, poderán ser beneficiarios desta prolongación de efectos quen fose declarado non dependente mediante resolución do órgano competente do SAAD, sempre que manteña a súa validez a cualificación de discapacidade que servise de base para a concesión da axuda en exercicios anteriores.

Contía

A correspondente á axuda a extinguir que viñese percibindo, sen actualización en 2021.

Beneficiario

De acordo co disposto na convocatoria 2021, poden ser beneficiarias aquelas persoas que obtivesen na convocatoria anterior unha axuda da mesma modalidade e en quen concorran os seguintes requisitos:

1) A súa situación económica non se modificou en máis do 5% respecto da convocatoria anterior.

2) Estar afectadas por un grao de discapacidade igual ou superior ao 65% ou ao 80%, se neste último caso, non alcanzan os 65 anos de idade (salvo para Teleasistencia).

3) Non ter variación na súa unidade de convivencia ou outras circunstancias que foron obxecto de consideración para a concesión da axuda anterior.

4) Non se lles fixo efectivo servizo algún ou prestación económica vinculada ao mesmo, a través do SAAD.

5) Cúmprase o requisito previsto no último parágrafo do épigrafe 9.1.

Prazo de presentación

As solicitudes presentaranse ata o 31 de decembro de 2021, inclusive, de acordo co establecido na correspondente convocatoria.

Lugar de presentación

  • Nas nosas Oficinas de MUFACE, siempre con cita previa,  ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.Tamén por correu postal.
  • Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Modelo de solicitude (175  KB)Icono pdf

Instrucións para a súa formalización (117  KB)Icono pdf

Solicitude de cambio transitorio de modalidade de axuda (58  KB)Icono pdf

Recibo para servizos prestados por persoas físicas (39  KB)Icono pdf

Declaración responsable (49  KB)Icono pdf

Modelo 145- comunicación de datos ao pagador (257  KB)Icono pdf

A falta de comunicación ao pagador das circunstancias persoais ou da súa variación, determinará que se aplique o tipo de retención correspondente, sen ter en conta ditas circunstancias (Art. 88.2 do Regulamento do Imposto dobre a Renda das Persoas Físicas)

Normativa

Resolución de 5 de maio de 2021 , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2021 (BOE de 17 de maio 2021).