accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestación económica de pago único por parto ou adopción múltiples

Tipo de Prestación

Familiares

De que se trata?

Axuda económica de pago único á que teñen dereito os/as mutualistas cando se atopen nos supostos de feito legalmente establecidos de parto ou adopción múltiples.

É compatible co subsidio especial por maternidade en caso de parto, adopción ou acollemento múltiples.

Contía

Pago de 4, 8 ou 12 veces o Salario Mínimo Interprofesional mensual vixente ao día do nacemento ou data da resolución xudicial de adopción segundo sexan 2, 3 ou máis fillos causantes.

Nº DE FILLOS SIMULTÁNEOS

Nº DE VECES DO IMPORTE

MENSUAL DO S.M.I. (Salario mínimo interprofesional)

IMPORTE EN EUROS

R.D. 231/2020, de 4 de febrero

2 4 3.800
3 8 7.600
4 12

11.400

Nota.- S.M.I. Desde o 1 de setembro de 2021: 965 euros/mes.

Nota.- Os fillos nados ou adoptados afectados por unha discapacidade igual ou superior ao 33 por cento, computarán o dobre.

Beneficiario

Requisitos:

É necesario que o mutualista atópese de alta ou en situación asimilada ao alta na Mutualidade na data do feito causante.

Percibirao:

  • Calquera dos proxenitores ou adoptantes, determinado de común acordo. A falta de acordo, si ambos reúnen os requisitos para ser beneficiarios da prestación de MUFACE, poderá ser beneficiaria a nai biolóxica, no seu caso.
  • Cando os proxenitores ou adoptantes non convivan: quen teña ao seu cargo a garda ou custodia dos fillos.
  • Si os menores fosen orfos de ambos proxenitores ou adoptantes ou estivesen abandonados: a persoa física que legalmente teña que facerse cargo deles, sen que neste caso teñan que cumprir os requisitos de afiliación.

Prazo de presentación

Cinco anos a partir da data do parto ou da data da resolucion xudicial pola que se constitúe a adopción.

Lugar de presentación

A solicitude realizarase a través da Sede Electrónica de Muface na dirección https://sede.muface.gob.es/, mediante certificado dixital recoñecido, DNI electrónico, identificación Cl@ve Permanente ou Cl@ve *PIN.

Documentación

Ao cubrir a solicitude electrónica seralle solicitado:

  • Inscrición do nacemento no Rexistro Civil, ou copia da anotación no Libro de Familia, no seu caso.
  • Resolución xudicial, en caso de adopción múltiple.
  • Certificado de cualificación de discapacidade, expedido polo IMSERSO ou órgano competente en cada comunidade autónoma.

Normativa

Art.29 da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado(Abre en nueva ventana)

Arts.120 a 128 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana)

Real Decreto 1335/2005, de 11 de novembro(Abre en nueva ventana) , polo que se regulan as prestacións familiares da Seguridade Social.