accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Subsidio por defunción

Tipo de prestación

Prestación de pago único.

De que se trata?

Prestación económica de pago único que se abona aos beneficiarios cando se produce o falecemento dun mutualista.

Contía

Variable segundo a idade do falecido cun mínimo de 751,28 euros, para feitos causantes acaecidos desde o 1 de xaneiro de 2013, inclusive.

Beneficiario

Os familiares ou asimilados que convivan co causante e ás súas expensas.

Prazo de presentación

A solicitude pódese presentar durante os cinco anos seguintes a partir de producirse o falecemento.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Tamén pode presentar a MUFACE esta solicitude a través do Rexistro Electrónico Común (REC) da Administración Xeral do Estado. Para iso debe dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.

Documentación

Modelo de solicitude (197  KB)Icono pdf

Declaración sobre mellor dereito ao subsidio (de obrigatoria presentación) (140  KB)Icono pdf

Declaración individual de ingresos computables ( de obrigatoria presentación, salvo para o cónxuxe, persoa asimilada ao cónxuxe ou fillos non emancipados) (43  KB)Icono pdf

Modelo 145-comunicación de datos ao pagador (257  KB)Icono pdf

Designación de orde de beneficiarios do subsidio de defunción (136  KB)Icono pdf

Normativa

Art.133 do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo(Abre en nueva ventana) .

Orde APU/95/2004, de 12 de xaneiro(Abre en nueva ventana) . Dita normas para a aplicación do subsidio de defunción no Réxime Especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado (BOE número 23, de 27 de xaneiro), modificada por Orde HAP/2786/2012, de 19 de decembro(Abre en nueva ventana) , pola que se modifica a Orde de 29 de xullo de 1987, pola que se establece, co carácter de prestación de asistencia social, unha axuda económica para a adquisición de vivendas por mutualistas de MUFACE, a Orde de 30 de decembro de 1988, pola que se revisan as contías de determinadas prestacións económicas da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado e a Orde APU/95/2004, de 12 de xaneiro, pola que se ditan normas para a aplicación do subsidio por defunción no réxime especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.