accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Transporte sanitario

Tipo de prestación

Asistencia Sanitaria concertada en territorio nacional

De que se trata?

Para cumprir os fins asistenciais previstos no Concerto, o transporte para a asistencia sanitaria inclúe as seguintes modalidades:

Transporte Sanitario urxente

O transporte sanitario, terrestre, aéreo ou marítimo, asistido ou non asistido, segundo requírao a situación clínica do paciente, nos casos en que sexa preciso para o seu adecuado traslado ao centro sanitario que poida atender de forma óptima a situación de urxencia.

En caso de precisar Atención Sanitaria de Urxencia deberá chamar ao teléfono de urxencias que consta na Tarxeta Sanitaria emitida pola Entidade á que este adscrito:

Teléfonos de urxencia:

 • ASISA: 900 900 118
 • ADESLAS: 900 322 237
 • DKV: 900 300 799
 • IMQC: 800 404 970

Tansporte Sanitario non urxente

Consiste no desprazamento de enfermos ou accidentados que non se atopan en situación de urxencia ou emerxencia, e que por causas exclusivamente clínicas están incapacitados para desprazarse nos medios ordinarios de transporte a un centro sanitario para recibir asistencia sanitaria ou ao seu domicilio tras recibir a atención sanitaria correspondente, e que poden precisar ou non atención sanitaria durante o traxecto. O transporte sanitario non urxente debe ser accesible ás persoas con discapacidade.

A necesidade de transporte sanitario xustificarase mediante a prescrición escrita do correspondente facultativo, que valorará tanto o estado de saúde como o grao de autonomía do paciente para poder desprazarse en medios de transporte ordinarios

A carteira de servizos de transporte sanitario non urxente inclúe:

 • O transporte sanitario asistido, que é o indicado para o traslado de enfermos ou accidentados que requiren asistencia técnico-sanitaria en ruta.
 • O transporte sanitario non asistido, que é o indicado para o traslado especial de enfermos ou accidentados que non requiren asistencia técnico-sanitaria en ruta.

Cando o paciente debe realizar os traslados en taxi ou vehículo particular, ao non facilitarse transporte sanitario pola Entidade a pesar de solicitarse previamente polo interesado, e cúmpranse os requisitos para ter dereito a transporte sanitario non urxente, atenderase o pago dos gastos xerados polo desprazamento en taxi ou,  de utilizarse un vehículo particular, o pago dunha axuda compensatoria por importe de 15 euros por traxecto, máis 0,25 euros por quilómetro adicional en desprazamentos interurbanos superiores a 25km.

Transporte ordinario

Considérase medio de transporte ordinario o que se realiza en automóbil, autobús, ferrocarril, ou se procedese por tratarse de provincias insulares ou cidades de Ceuta ou Melilla, en barco ou avión.

Facilitarase o transporte ordinario nos seguintes supostos:

 • Cando non existan os medios esixidos en cada nivel asistencial, de forma que o beneficiario veña obrigado a desprazarse desde a localidade en que resida, con carácter temporal ou permanente, á localidade máis próxima onde aqueles estean dispoñibles ou á localidade á que a Entidade derivase ao beneficiario, previo consentimento de este.
 • A servizos de Nivel IV , a Servizos de Referencia e aos Servizos Especiais, situados nunha provincia distinta á de residencia.
 • No territorio insular inclúense os gastos de desprazamento interinsular para especialidades de Nivel III. No caso de Formentera, La Gomera e El Hierro están cubertos os gastos dos desprazamentos interinsulares para as especialidades de Nivel II.
 • Nos supostos de traslados necesarios a outra localidade distinta da de residencia para recibir asistencia sanitaria derivada de accidente en acto de servizo e enfermidade profesional.

Ademais, nos seguintes casos, o paciente terá dereito aos gastos de desprazamento dun acompañante:

 • Menores de quince anos (no caso de Ceuta, Melilla e as provincias insulares, menores de 18 anos).
 • Aqueles que acrediten un grao de discapacidade igual ou superior ao 65%.
 • Residentes nas cidades de Ceuta e Melilla e as provincias insulares cando así o prescriba o seu médico responsable, nese caso deberán achegar prescrición escrita do facultativo.

Os traslados valoraranse sempre polo seu custo, en clase normal ou turista, en liñas regulares de transporte en autobús, ferrocarril, barco ou avión.