accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Pensión de viuvezat

Tipo de prestación

Pensión por falecemento do causante

De que se trata?

A pensión de viuvez é unha prestación complementaria á pensión de Clases Pasivas ou do Réxime Xeral no seu caso, previamente recoñecida ao supérstite ou cónxuxe sobrevivente, que só pode concederse se o falecido tiña recoñecida pensión do Fondo Especial ou se, no momento do falecemento, estaba afiliado a algunha das Mutualidades que as tivesen establecidas, e atopábase ao corrente na cotización específica á mesma, diferente á cotización xeral a MUFACE.

Contía

O Estado garante nestas pensións, as contías vixentes ao 31 de decembro de 1973. No entanto, a garantía inicial do Estado respecto das pensións será a correspondente ás contías vixentes ao 31 de decembro de 1978, aínda que a diferenza ata alcanzar as contías vixentes ao 31 de decembro de 1973 terá o carácter de absorbible e reducirase a partir do exercicio seguinte á súa concesión nun 20 por 100 anual da devandita diferenza, de acordo coa Disposición Adicional VIN do R.D. L. 4/2000 polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

Neste caso compútanse a data de xubilación do causante e a do seu falecemento, se pasaron menos de cinco anos, rexe a regra mencionada, se transcorreron máis de cinco, cobrásese de acordo coa base do causante en 1973.

Cada Mutualidade aplica un tipo diferente de porcentaxe que se establece nos respectivos Regulamentos. Nalgunha Mutualidade con fillos con dereito a orfandade, a viuvez implica unha porcentaxe adicional á pensión.

As pensións outorgadas polo Fondo Especial teñen consideración de pensións públicas, e resúltanlles de aplicación os límites legalmente establecidos tanto para o señalamiento inicial como para a súa revalorización, así como para a concorrencia de pensións, de acordo co límite establecido na Lei de Orzamentos Xeral do Estado, cada ano.

Esta prestación extínguese por:

  • Falecemento.
  • Novo matrimonio.
  • Constitución de parella de feito.
  • Nalgún caso por “entrar en relixión”.

Beneficiario

O cónxuxe ou parella de feito inscrita que sobrevive ao seu esposo/a que fose beneficioario de pensión do Fondo Especial ou que, sen causar pensión aínda, estivese afiliado a algunhas das Mutualidades do Fondo Especial.

Prazo de presentación

Esta prestación é imprescriptible, pero dependendo de cada Mutualidade os dereitos  económicos soamente poden retrotraerse nunha pinza que vai desde o tres meses a cinco anos.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Documentación

  •  Libro de familia, completo e actualizado (con anotación de defunción), na súa ausencia, certificado literal de matrimonio, ou de relación de parentesco, de data posterior á defunción.
  •  Certificado de defunción.

Se o mutualista non estaba xubilado, ou non solicitou a pensión no Fondo Especial de MUFACE, modelo CS de servizos prestados á Administración. Excepto os mutualistas do Montepío da Organización Sindical, que deberán acompañar resolución do INSS de recoñecemento de pensión.

En caso de separación, nulidade ou divorcio, copia da sentenza declarativa e convenio.

En caso de parellas de feito, empadroamento e inscrición nos rexistros oportunos. Acreditación de ingresos do solicitante no ano do falecemento e do causante no ano anterior.

Normativa

Os dereitos e obrigacións de cada colectivo de mutualistas son os fixados nos respectivos Regulamentos, aínda que modificados no seu caso polos acordos de integración en MUFACE, e pola seguinte lexislación:

  • Disposición Adicional Sexta do Texto Refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado, aprobado por Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño e a Disposición Adicional Primeira do Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo aprobado polo R.D. 375/2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?ide=BOE-A-2000-12140
  • Nos supostos non recollidos polos Regulamentos aplícase o R.D.L. 670/1987 polo que se aproba o texto refundido da Lei de Clases Pasivas do Estado https://www.boe.es/buscar/act.php?ide=BOE-A-2003-7527 .

Modelo de solicitude (362  KB)Icono pdf