accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Pensión de xubilación

Tipo de prestación

Pensión por xubilación forzosa, voluntaria ou por incapacidade.

De que se trata?

A pensión de xubilación é unha prestación complementaria á pensión de Clases Pasivas ou do Réxime Xeral no seu caso, previamente recoñecida ao interesado, que só pode concederse se se está afiliado a algunha das Mutualidades que as tivesen establecidas, e se se está ao corrente na cotización específica á mesma, diferente á cotización xeral a MUFACE.

Contía

O Estado garante nestas pensións, as contías vixentes ao 31 de decembro de 1973. No entanto, a garantía inicial do Estado respecto das pensións será a correspondente ás contías vixentes ao 31 de decembro de 1978, aínda que a diferenza ata alcanzar as contías vixentes ao 31 de decembro de 1973 terá o carácter de absorbible e reducirase a partir do exercicio seguinte á súa concesión nun 20 por 100 anual da devandita diferenza, de acordo coa Disposición Adicional VIN do R.D. L. 4/2000 polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

Por tanto existirá unha pensión inicial baseada nas Bases Reguladoras de 1978 (1977 na Mutualidade 43), e unha final coas Bases de 1973.

Cada Mutualidade aplica un tipo diferente de porcentaxe que se establece nos respectivos Regulamentos.

As pensións outorgadas polo Fondo Especial teñen consideración de pensións públicas, e resúltanlles de aplicación os límites legalmente establecidos tanto para o señalamiento inicial como para a súa revalorización, así como para a concorrencia de pensións, de acordo co límite establecido na Lei de Orzamentos Xeral do Estado, cada ano.

Prazo de presentación

Esta prestación é imprescriptible, pero dependendo de cada Mutualidade os dereitos  económicos soamente poden retrotraerse nunha pinza que vai desde o tres meses a cinco anos.

Lugar de presentación

Nas nosas Oficinas de MUFACE ou en calquera dos rexistros previstos no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

 

Dokumentazioa

  • Se o mutualista xubilouse no réxime de Clases Pasivas, Modelo J de Iniciación do Procedemento de recoñecemento de pensións.
  • Se o mutualista xubilouse polo réxime xeral, documento acreditativo da súa concesión.
  • Se se cotizou por algunha das seguintes mutualidades, tamén se acompañará documento  de servizos prestados á Administración, modelo CS, ou equivalente.

 Mutualidades: 01,04,07,10,26,28,32,33,35,36,39,42,44,51.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, se ben modificats se escau pels acords d'integració en MUFACE, i per a següent legislació:

Modelo de solicitude (348  KB)Icono pdf