accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Prestacións Fondo Especial de MUFACE

Prestacións do Fondo Especial

Estas prestacións só poden concederse ás persoas que ostenten algún dereito, con base na cotización realizada ata o momento do feito causante, nalgunha das Mutualidades preexistentes que se integraron no seu momento en MUFACE.

Cadro de Mutualidades

Mutualidades

Prestacións Mutualidades

Pensión xubilación forzosa por idade

Pensión Xubilación
por incapacidade permanente

Pensión Xubilación voluntaria Pensión de Viuvez Pensión de Orfandade Subsidios a a  defunción
Presidencia do Goberno 01 x x   x x x
Facenda Pública 04 x x   x x x
Ministerio de Traballo 06 x x x x x x
Ministerio de Industria 07 x x   x x x
Ministerio de Agricultura 08 x x   x x x
Mº Información e Turismo 10 x x x x x x
Ministerio da Vivenda 11 x x   x x x
Asociación Benéfica Mº Gobernación 27 x x x x x x
Montepío Corpo Xeral Policía 28 x x x x x  
Dirección Xeral de Sanidade 29 x x   x x x
Previsión Social Mº Educación e Ciencia 32 x x   x x x
Nacional de Ensino Primario 33 x x x x x x
Auxilio e Previsión Escolas Técnicas 34 x     x x x
Catedráticos de Instituto 35 x x x x x x
Catedráticos de Universidade 36 x   x x   x
Corpos de Minas Mº Industria 39 x   x x   x
Mutua Benéfica Aviación Civil 42 x     x   x
Montepío  Organización Sindical 43 x x x x x x
Benéfica Avogados do Estado 44 x     x x x
Mº Obras Públicas Seccións A-E 51-55 x x x x x x