accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestació per fill o menor acollit a càrrec discapacitat

Tipus de prestació

Familiars

De què es tracta?

Dins dels dos mecanismes de cobertura que configuren el Règim Especial de Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, la prestació per fill o menor acollit a càrrec, quan es tracta de discapacitats, és gestionada per MUFACE.

Consistix en una assignació econòmica mensual, per fill o menor acollit discapacitat, que s'establix en funció de la seua edat, del grau de discapacitat i de la necessitat del concurs d'una altra persona.

Els efectes de la prestació són trimestrals. Amb caràcter general, les altes, reposicions i variacions que suposen un augment en la quantia de la prestació produïxen efecte en el trimestre natural immediatament següent a aquell en què es presente la sol·licitud. En els casos en què les variacions suposen una reducció o extinció de la prestació els efectes seran de l'últim dia del trimestre natural en què s'haja produït aquesta variació, sense tindre en consideració la data de comunicació de la mateixa.

Quantia

Prestació mensual la quantia de la qual s'ha fixat pel Reial decret-Llei 1/2020, de 14 de gener, pel qual s'establix la revaloració i manteniment de les pensions i prestacions públiques del sistema de Seguretat Social.

Per a l'any 2020 les quanties són les següents :

  • MODALITAT 1 (menor de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%). 83,33 €/mes.
  • MODALITAT 2 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%). 395,60 €/mes.
  • MODALITAT 3 (major de 18 anys amb un grau de discapacitat del 75% o superior i necessitat de tercera persona). 593,40 €/mes.

Beneficiari

El Mutualista en alta o situació assimilada a l'alta en Muface que tinga al seu càrrec al fill o menor acollit amb dret a la prestació de discapacitat.

El discapacitat causant de la prestació haurà de pertànyer al col·lectiu de Muface, llevat que realitze una activitat laboral o siga beneficiari d'una prestació o subsidi econòmic de naturalesa salarial que li enquadre en el Règim General de Seguretat Social. En cap cas, la retribució que perceba per la realització d'aquesta activitat laboral o pel cobrament d'aquesta prestació o subsidi econòmic podrà superar el 100 % del Salari Mínim Interprofessional en còmput anual.

El Salari Mínim Interprofessional per a 2020 és de 13.300,00 Euros/ any (950,00 Euros / mes).

Termini de presentació

Durant tot l'any, sempre que en el moment de la mateixa s'acredite la concurrència de les circumstàncies determinants del dret a la prestació. Tinga en compte que la data de sol·licitud determina la data d'efectes econòmics del reconeixement d'esta prestació (efectes en el trimestre natural immediatament següent a aquell en què es presente la sol·licitud)

 

Lloc de presentació

Pot sol·licitar-la:

  • En els Servicis Provincials o Oficines Delegades de MUFACE. Per a esta gestió ha de sol·licitar cita prèvia en les nostres oficines, veja EN ESTE ENLLAÇ com pot sol·licitar-la en el seu Servici Provinicial.
  • Per correu postal,  adjuntant la documentació necessària.
  • En qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
  • També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Informe's sobre la prestació en el seu Servici Provincial o en el Formulari web de l'Oficina d'Informació al Mutualista EN ESTE ENLLAÇ, , al que també pot accedir des de l'APP Mòbil, en la qual pot registrar-se entrant ACÍ.

Documentació

Modele de sol·licitud (311  KB)Icona pdf

Comunicació de canvi de dades bancàries (344  KB)Icona pdf

Normativa

Art.29 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat(Obri en nova finestra)

Art.119 i següents del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Obri en nova finestra)