accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Subsidi especial en cas de part, adopció o acolliment múltiples

Tipus de Prestació

Familiars

De què es tracta?

Ajuda econòmica de pagament únic a la qual tenen dret les/els mutualistes quan es troben en els supòsits de fet legalment establits de part, adopció o acolliment múltiples.

És compatible amb la prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples.

Quantia

És el 100% de la base de cotització corresponent al dia del fet causant per 42 dies (sis setmanes de descans obligatori) calculada en funció del nombre de fills o menors acollits simultàniament a partir del segon.

És a dir,

(Base de cotització en el dia del fet causant X 42 dies / 365 dies) X (Nº fills simultanis - 1)

Bases de cotització anuals (d'acord amb el que es disposa en l'article 36.dos, Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021).

Grup/Subgrup

 (EBEP)

 Base de Cotització

Euros/any

A1 42.563,68
A2 33.498,68
B 29.333,53
C1 25.727,56
C2 20.354,76
I (Llei 30/84) i Agrupacions Professionals (EBEP) 17.354,06

Beneficiari

És necessari que en el mutualista concórreguen els següents requisits:

  • Estar d'alta o en situació assimilada a l'alta en la Mutualitat en la data del fet causant.
  • Acreditar sis mesos de cotització a la Mutualitat.
  • Haver gaudit el període de descans previst en l'article 49 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP).

Es percebrà:

  • En cas de part múltiple: qualsevol dels progenitors, en funció de l'opció triada per la mare, si escau.
  • En cas d'adopció o acolliment múltiples: qualsevol dels adoptantes o acollidors, a elecció de tots dos.

Termini de presentació

Cinc anys a partir de la data del part o de la data de resolució judicial per la qual es constituïx l'adopció o de la data de la decisió administrativa o judicial d'acolliment, o bé, quan  es tracte d'acolliment simple, la data de la comunicació de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Almenys s'haurà de presentar la següent:

Modele de sol·licitud (314  KB)Icona pdf

Declaració responsable (62  KB)Icona pdf

Normativa

Art.29 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat(Obri en nova finestra)

Arts.120 a 128 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Obri en nova finestra)

Reial decret 295/2009, de 6 de març(Obri en nova finestra) , pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.