accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servici

Tipus de Prestació

Incapacitat derivada de contingències professionals

De què es tracta?

El reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servici o com a conseqüència d'ell, a l'efecte del mutualisme administratiu, es realitzarà per la Mutualitat General, amb caràcter previ o simultani a la concessió de les prestacions derivades de tals contingències.

Aquest procediment s'instrumentarà a partir d'un expedient dirigit a esbrinar les causes que van donar lloc a les lesions o a les circumstàncies en què es va iniciar la patologia, així com a establir la relació de causalitat entre estes i el servici o tasca exercits pel mutualista. Aquest expedient, que s'iniciarà a sol·licitud de l'interessat o d'ofici per l'òrgan competent per a expedir, si escau, la llicència per malaltia del funcionari mutualista afectat, serà instruït per aquest òrgan, conformement a les normes que a este efecte s'establixen per orde ministerial, que determina, així mateix, les especificacions que haurà de contindre l'informe resultant de la instrucció, inclosa la possibilitat que l'esmentat òrgan duga a terme actuacions complementàries.

Documentació

Document a utilitzar pels Òrgans de Personal de les diferents Administracions Públiques, en ocasió de la iniciació de l'expedient d'indagació de causes per a notificar al Servici Provincial de MUFACE i al Servici de Prevenció corresponent l'accident ocorregut al mutualista

Partix d'accident en acte de servici (189  KB)Icona pdf

Normativa

ORDE APU/3554/2005, de 7 de novembre(Obri en nova finestra) , per la qual es regula el procediment per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servici en l'àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE.