accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Pensió de jubilació

Tipus de prestació

Pensió per jubilació forçosa, voluntària o per incapacitat.

De què es tracta?

La pensió de jubilació és una prestació complementària a la pensió de Classes Passives o del Règim General si escau, prèviament reconeguda a l'interessat, que solament pot concedir-se si s'està afiliat a alguna de les Mutualitats que les tingueren establides, i si s'està al corrent en la cotització específica a la mateixa, diferent a la cotització general a MUFACE.

Quantia

L'Estat garantix en estes pensions, les quanties vigents al 31 de desembre de 1973. No obstant açò, la garantia inicial de l'Estat respecte a les pensions serà la corresponent a les quanties vigents al 31 de desembre de 1978, si bé la diferència fins a aconseguir les quanties vigents al 31 de desembre de 1973 tindrà el caràcter d'absorbible i es reduirà a partir de l'exercici següent a la seua concessió en un 20 per 100 anual d'aquesta diferència, d'acord amb la Disposició Addicional VI del RD L. 4/2000 pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Per tant existirà una pensió inicial basada en les Bases Reguladores de 1978 (1977 en la Mutualitat 43), i una final amb les Bases de 1973.

Cada Mutualitat aplica un tipus diferent de percentatge que s'establix en els respectius Reglaments.

Les pensions atorgades pel Fons Especial tenen consideració de pensions públiques, i els resulten d'aplicació els límits legalment establits tant per a l'assenyalament inicial com para la seua revaloració, així com per a la concurrència de pensions, d'acord amb el límit establit en la Llei de Pressupostos General de l'Estat, cada any.

Termini de presentació

Esta prestació és imprescriptible, però depenent de cada Mutualitat els drets  econòmics solament poden retrotraure's en una forqueta que va des dels tres mesos a cinc anys.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Documentació

  • Si el mutualista s'ha jubilat en el règim de Classes Passives, Modele J d'Iniciació del Procediment de reconeixement de pensions.
  • Si el mutualista s'ha jubilat pel règim general, document acreditatiu de la seua concessió.
  • Si es va cotitzar per alguna de les següents mutualitats, també s'acompanyarà document  de servicis prestats a l'Administració, model CS, o equivalent.

 Mutualitats: 01,04,07,10,26,28,32,33,35,36,39,42,44,51.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, si ben modificats si escau pels acords d'integració en MUFACE, i per la següent legislació:

Modele de sol·licitud (346  KB)Icona pdf