accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Ajudes per a malalts celíacos

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Ajudes per a la compra dels productes alimentosos elaborats, tractats o preparats especialment per a respondre a les necessitats nutricionals particulars dels malalts celíacos.

S'incorpora, com a novetat, la “Sol·licitud de continuïtat” de l'ajuda concedida en 2019, a la qual podran accedir aquells mutualistes que continuen reunint els mateixos requisits i mantinguen les mateixes circumstàncies per les quals els van concedir aquesta prestació l'any passat.

Els Servicis Provincials, actuant d'ofici, i una vegada verificats les dades del mutualista, enviaran a l'interessat al que li corresponga aquesta ajuda el corresponent imprés perquè ho remeta a la seua oficina, una vegada firmat, per correu postal o ben confirmant la sol·licitud a través de la seu electrònica de la Mutualitat

Quantia

Les ajudes es configuren com una quantia anual que estarà en funció de la capacitat econòmica del beneficiari de la prestació segons barem establit en la convocatòria, sent el màxim anual de 618,00 euros i el mínim de 339,90 euros.

La quantia podrà ser prorratejada en els supòsits al fet que es referix l'epígraf 7.2 de la resolució de convocatòria per a 2020.

Beneficiari

Aquells mutualistes o, si escau, els beneficiaris de MUFACE que patisquen la malaltia celíaca degudament acreditada.

Termini de presentació

Les sol·licituds poden presentar-se fins al 31 de desembre de 2020, inclusivament.

Lloc de presentació

La sol·licitud de primera adjudicació, en  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia , o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. També per correu postal.

També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

El model de sol·licitud de continuïtat pot presentar-se en la Seu Electrònica de Muface.

DOCUMENTACIÓ

Model de sol·licitud (instruccions en l'imprés) (183  KB)Icona pdf

Informe mèdic (21  KB)Icona pdf

Declaració de rendiments (43  KB)Icona pdf

Declaració de pensions i prestacions (31  KB)Icona pdf

Declaració responsable  (46  KB)Icona pdf

Model 145 - Comunicació de dades al pagador  (257  KB)Icona pdf

Continuïtat

Sol·licitud de continuïtat per a persones celíacas.(Obri en nova finestra)

Llegir més

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tindre en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Art.135 del Reglament General del Mutualisme Administratiu.(Obri en nova finestra)

Resolució de 7 de juliol de 2020 , de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2020 (BOE 15  de juliol de 2020).