accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes de prolongació d'efectes d'ajudes anteriors (epígraf 9 de la resolució de convocatòria per a 2020)

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Este programa té com a finalitat permetre el manteniment de les ajudes econòmiques concedides en les resolucions de convocatòries anteriors a determinats beneficiaris de les mateixes i per a els qui, havent sol·licitat el reconeixement de la seua situació de dependència, amb determinació del seu grau i nivell, si escau, de conformitat amb l'establit en la Llei 39/2006, de 14 de desembre i normativa de desenvolupament, i en el Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, encara no siga efectiu el seu dret als servicis i prestacions econòmiques del SAAD per causa no imputable als interessats.

No obstant açò, podran ser beneficiaris d'esta prolongació d'efectes els qui hagen sigut declarats no depenents mitjançant resolució de l'òrgan competent del SAAD, sempre que mantinga la seua validesa la qualificació de discapacitat que servira de base per a la concessió de l'ajuda en exercicis anteriors.

Quantia

La corresponent a l'ajuda a extingir que es vinguera percebent, sense actualització en 2020.

Beneficiari

D'acord amb el que es disposa en la convocatòria 2020, poden ser beneficiàries aquelles persones que hagueren obtingut en la convocatòria anterior una ajuda de la mateixa modalitat i en els qui concórreguen els següents requisits:

1) La seua situació econòmica no s'haguera modificat en més del 5% respecte a la convocatòria anterior.

2) Estar afectades per un grau de discapacitat igual o superior al 65% o al 80%, si en este últim cas, no aconseguixen els 65 anys d'edat (salve per a Teleassistència).

3) No haver tingut variació en la seua unitat de convivència o altres circumstàncies que van ser objecte de consideració per a la concessió de l'ajuda anterior.

4) No se'ls haja fet efectiu servici algun o prestació econòmica vinculada al mateix, a través del SAAD.

5) Es complisca el requisit previst en l'últim paràgraf de l'épigrafe 9.1.

Termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran fins al 31 de desembre de 2020, inclusivament, d'acord amb l'establit en la corresponent convocatòria.

Lloc de presentació

En  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre conn cita prèvia ,  o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.De la mateixa manera, pot presentar-se la sol·licitud per correu postal.

També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Modele de sol·licitud (296  KB)Icona pdf

Instruccions per a la seua formalització (116  KB)Icona pdf

Sol·licitud de canvi transitori de modalitat d'ajuda (81  KB)Icona pdf

Rebut per a servicis prestats per persones físiques (66  KB)Icona pdf

Declaració responsable (114  KB)Icona pdf

Model 145- comunicació de dades al pagador (257  KB)Icona pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tindre en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost dobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Resolució de 7 de juliol, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2020 (BOE de 15   juliol de 2020).