accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Mutualistes

Qui poden ser mutualistes de MUFACE

Queden inclosos dins del camp d'aplicació del Mutualisme Administratiu els funcionaris de carrera de l'Administració Civil de l'Estat, els funcionaris en pràctiques que aspiren a ingressar en els Cossos d'aquesta Administració, i els funcionaris que pogueren accedir a tal condició en virtut d'un exercici de dret d'opció establit per una norma de caràcter especial.

Per contra, amb caràcter general, queden exclosos del Mutualisme Administratiu els funcionaris dels Cossos i Escales pròpies d'altres Administracions Públiques (Administració Local, Autonòmica, de la Seguretat Social, Administració militar o de l'Administració de Justícia), així com els funcionaris d'Escales pròpies dels Organismes Autònoms i el personal d'administració i servicis propis de les Universitats.

Mutualistes obligatoris

Són mutualistes obligatoris els funcionaris de carrera de l'Administració Civil de l'Estat i els funcionaris en pràctiques que aspiren a ingressar en els Cossos d'aquesta Administració.

La incorporació inicial al Règim del Mutualisme Administratiu és obligatòria, única i permanent (excepte variacions i baixes) des del moment de la presa de possessió o, si escau, des del començament del període de pràctiques.

La condició d'afiliat al Mutualisme Administratiu s'acredita mitjançant el corresponent document d'afiliació, en el qual figuraran les dades personals del funcionari que siguen necessaris per a la seua identificació com a mutualista, així com el seu nombre d'afiliació.

Mantenen la condició de mutualistes obligatoris els citats funcionaris quan passen a les situacions administratives de servicis especials (excepte els supòsits de baixa o suspensió d'alta per passar a prestar servicis com a personal de l'administració de la Unió Europea o d'una altra organització internacional en la qual Espanya siga part), servicis en altres administracions públiques, excedència per cura de familiars, per raó de violència de gènere o violència terrorista i suspensió provisional o ferma de funcions.

Per contra, seran baixa com a mutualistes obligatoris els funcionaris que passen a la situació d'excedència voluntària en qualsevol de les seues modalitats i els  funcionaris que perden aquesta condició, qualsevol que siga la causa (excepte els supòsits d'exercici de dret d'opció).

Els funcionaris civils de l'Estat d'ingrés posterior al 31 de desembre de 2010 mantenen el seu enquadrament en el Règim del Mutualisme Administratiu, com a mutualistes de MUFACE, sense perjuí que a l'efecte de pensions queden enquadrats en el Règim General de la Seguretat Social (i no en Classes Passives).

Jubilats

Igualment, són mutualistes obligatoris els funcionaris quan hagen sigut declarats jubilats en el cos administratiu vinculat al Mutualisme Administratiu si reunixen algun dels següents requisits:

  1. Que procedisquen de les situacions administratives que comporten l'alta en la condició de mutualista obligatori (servici actiu, servicis especials i assimilades).
  2. Que hagen mantingut la seua alta com a mutualistes voluntaris.
  3. Que perceben pensió del Règim de Classes Passives causada per la seua condició de funcionaris inclosos en l'àmbit d'aplicació de MUFACE. En el cas dels funcionaris de nou ingrés des de l'1 de gener de 2011, la pensió percebuda serà del Règim General de la Seguretat Social.

Mutualistes obligatoris en virtut de dret d'opció

Podran mantindre la condició de mutualista obligatori els funcionaris civils que ingressen en Escales d'Organismes Autònoms, després de la superació d'un procés de promoció interna, sempre que exerciten el dret en este sentit, en el termini de 15 dies des de la presa de possessió.

Així mateix, podran mantindre la condició de mutualista obligatori els funcionaris civils transferits que ingressen en escales o cossos propis de la Comunitat Autònoma de destinació, després de la superació d'un procés de promoció interna, sempre que exerciten el dret en el termini de 15 dies des de la presa de possessió.

D'altra banda, els funcionaris dels cossos docents dels Centres d'Ensenyaments Integrats (antigues Universitats Laborals) i Centres de Formació Professional (AISS), que s'han anat integrant amb l'esdevindre del temps en les escales o cossos de funcionaris docents establits per les diverses disposicions d'organització educativa, conservant el seu enquadrament d'origen en el Règim General de la Seguretat Social, accediran a la condició de mutualista obligatori si opten en el moment de la sol·licitud de la jubilació voluntària, per incorporar-se al Règim de Classes Passives de l'Estat.

Mutualistes voluntaris

Els mutualistes obligatoris que vagen a ser baixa per passar a la situació d'excedència voluntària, per la pèrdua de la condició de funcionari o per transferència de drets passius a institucions europees, poden mantindre facultativament l'alta com a mutualistes voluntaris sempre que exerciten esta opció en el termini d'un mes i es comprometen a abonar exclusivament al seu càrrec les quotes corresponents al funcionari i a l'Estat.

De no sol·licitar-ho en aquest termini i una vegada produïda la baixa no pot recuperar-se la condició de mutualista amb caràcter voluntari.

Recuperació de la condició de mutualista

Els mutualistes en baixa i els mutualistes voluntaris, recuperaran la condició de mutualistes obligatoris si reingresan al servici actiu o a situacions assimilades al mateix, o quan siguen declarats jubilats si complixen els requisits establits en la normativa de la Mutualitat.

Normativa

Imprés de sol·licitud d'Afiliació, Variacions i Baixa de Mutualistes (750  KB)Icona pdf