accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Subsidi per incapacitat temporal

Tipus de prestació

Incapacitat

De què es tracta?

El subsidi d'incapacitat temporal és una prestació la finalitat de la qual és compensar la minoració en les retribucions del/la mutualista a partir del dia 91º en situació d'incapacitat temporal, quan l'organisme on presta servicis deixa d'abonar les retribucions complementàries. La situació d'IT la declara l'òrgan de personal mitjançant la llicència per esta causa, basant-se en els parts de malaltia que acrediten l'assistència sanitària per MUFACE.

SUBSIDI D'IT DURANT L'ESTAT D'ALARMA COVID-19

Durant l'estat d'alarma decretat pel Govern el 14 de març, s'han arbitrat mesures per a garantir el cobrament del subsidi àdhuc sense mediar parts de confirmació, excepcionalment, quan ja s'estava en situacion de cibr de prestacion,  o si el dia 91º d'IT  es produïx durant l'estat d'alarma, encara que en este últimocaso el subsidi ha de sol·licitar-se tal com s'explica en este apartat. La normativa està en  la Disposició Addicional Cinquena del Reial decret-llei  13/2020, de 7 d'abril.

Quantia

En les situacions d'incapacitat temporal els funcionaris/as tenen els següents drets econòmics:

 • Durant els primers noranta dies, a les retribucions establides en la normativa vigent (para més informació poden dirigir-se a la seua Unitat pagadora).
 • A partir del dia noranté primer percebran:
  • Les retribucions bàsiques i, si escau, la prestació per fill a càrrec, per la seua unitat pagadora.
  • Un subsidi per incapacitat temporal a càrrec de MUFACE.

La quantia del subsidi és fixa i invariable, en tant este no s'extingisca, i serà la major de les dos quantitats següents:

 • El 80 per 100 de les retribucions bàsiques reportades (sou, triennis i grau, si escau), incrementades en la sisena part d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la llicència.
 • El 75 per 100 de les retribucions complementàries reportades en el tercer* mes de la llicència.

L'import del subsidi íntegre així calculat no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de llicència.

Si la quantia del subsidi resultara superior, el seu import es reduirà en l'excés.

La concessió del subsidi per incapacitat temporal exigix que el beneficiari/a faig cobert un període de sis mesos de cotització a MUFACE, excepte malaltia professional o accident en acte de servici o com a conseqüència d'ell.

El subsidi s'extingix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència de malaltia.
 • Declaració de jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada: este és de 24 mesos.

CALCULE EL SEU SUBSIDI

Beneficiari

El funcionari/a a qui se li haja expedit part de baixa mèdica, que haja obtingut llicències per malaltia o accident que impedisca el normal acompliment de les funcions públiques i que reba assistència sanitària facilitada per MUFACE.

Termini de presentació

Una vegada complits els tres primers mesos en situació d'incapacitat temporal es podrà sol·licitar el subsidi a MUFACE.

Lloc de presentació

Els mitjans per a sol·licitar el Subsidi d'incapacitat temporal són els següents:

 • 1)  A través de la Seu Electrònica de MUFACE, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Es precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN. Si desitja registrar-se en Cl@ve, faça-ho sense necessitat de desplaçar-se a una oficina, accedint a la seu electrònica de l'Agència Tributària/Tràmits Destacats/Cl@ve. EN ESTE ENLLAÇ: Rebrà una carta amb un codi que haurà d'activar en la seu electrònica de la Seguretat Social.
 • 2) En la unitat de personal de l'organisme on presta servicis, emplenant l'imprés oficial que apareix més a baix.
 • 3) Mitjançant correu postal, emplenant l'esmentat imprés oficial.
 • 4) En qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista preste els seus servicis.

 

 • L'òrgan de personal comunicarà directament a MUFACE la llicència del quart mes juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries reportades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91º.

Documentació

Modele de sol·licitud (497  KB)Icona pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icona pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tindre en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Informació dirigida a les Unitats de Personal

En els enllaços següents s'accedix al model de certificat de retribucions proposat per MUFACE i a les instruccions per a emplenar-ho.

Modele de certificat de retribucions (943  KB)Icona pdf

Instruccions per a emplenar el certificat de retribucions (110  KB)Icona pdf

Normativa

Orde PRE/1744/2010, de 30 de juny(Obri en nova finestra) , per la qual es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Resolució d'1 d'abril de 2019 per a la tramitació electrònica i actualització de models previstos en l'Orde PRE/1744/2010, de 30 de juny.

Normativa específica per a l'estat d'alarma decretat pel Govern el 14 d i març de 2020: Disposició Addicional Cinquena del Reial decret-llei 13/2020, de 7 d'abril.

 

Sol·licitud electrònica

https://sede.muface.gob.es/(Obri en nova finestra)