accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Subsidi per risc durant l'embaràs

Tipus de Prestació

 Subsidi per risc durant l'embaràs.

De què es tracta?

És una prestació econòmica que poden sol·licitar les mutualistes que hagen obtingut llicència per risc durant l'embaràs.

Quantia

El 100% de les retribucions complementàries reportades en el tercer mes de llicència.

Beneficiari

La mutualista que haja obtingut llicència per risc durant l'embaràs.

Termini de presentació

Una vegada complits els tres primers mesos en esta situació es podrà sol·licitar el subsidi a Muface.

Lloc de presentació

A través de Seu Electrònica de Muface , les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les Oficines de Muface.se precisa certificat electrònic o DNI electrònic, Cl@ve permenente o Cl@ve PIn. Si desitja registrar-se en Cl@ve, hi ha oficines de MUFACE en les quals pot fer-ho, conega ací quins són , i per a conéixer altres maneres de fer-ho, entre ací.

En Nostres Oficines de Muface o en qualsevol dels Registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a més de l'òrgan de personal on la mutualista preste els seus servicis.

L'òrgan de personal comunicarà directament a Muface el transcurs dels tres mesos de llicència juntament amb el certificat de les retribucions bàsiques i complementàries reportades a l'inici del tercer mes de llicència i de les complementàries deixades d'abonar a partir del dia 91º. Aportarà també la documentació acreditativa de la situació de risc per a la funcionària.

Documentació

Modele de sol·licitud (501  KB)Icona pdf

Model 145-comunicació de dades al pagador (257  KB)Icona pdf

La falta de comunicació al pagador de les circumstàncies personals o de la seua variació, determinarà que s'aplique el tipus de retenció corresponent, sense tindre en compte aquestes circumstàncies (Art. 88.2 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques)

Normativa

Orde PRE/1744/2010, de 30 de juny(Obri en nova finestra) , per la qual es regula el Procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat.

Resolució d'1 d'abril de 2019, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, per a la tramitació electrònica i actualització de models previstos en l'Orde PRE/1744/2010, de 30 de juny.