accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Ajudes per a facilitar l'autonomia personal

Tipus de prestació

Ajudes de protecció sociosanitària

De què es tracta?

Les ajudes tenen com a finalitat contribuir a sufragar el cost dels servicis, activitats o mitjos tècnics que precisen les persones amb discapacitat i/o dependència, en els termes establits per a cada convocatòria.

S'incorpora, com a novetat, la “Sol·licitud de continuïtat” de la Modalitat de manteniment i potenciació de la capacitat residual, de l'ajuda concedida en 2019, a la qual podran accedir aquells mutualistes que continuen reunint els mateixos requisits i mantinguen les mateixes circumstàncies per les quals els van concedir aquesta prestació l'any passat.

Els Servicis Provincials, actuant d'ofici, i una vegada verificats les dades del mutualista, enviaran a l'interessat al que li corresponga aquesta ajuda el corresponent imprés perquè ho remeta a la seua oficina, una vegada firmat, per correu postal o ben confirmant la sol·licitud a través de la seu electrònica de la Mutualitat.”

 

Quantia

Consta de tres modalitats:

  • Ajudes per a manteniment i potenciació de la capacitat residual: la quantia mensual, en funció de la capacitat econòmica del beneficiari se situa entre 330,94 euros/mes la màxima i 132,37 euros/mes la mínima.
  • Ajudes per a eliminació de barreres arquitectòniques, la quantia anual serà d'1.985,61 euros la màxima i de 330,94 euros la mínima.
  • Ajuda per a mitjans tècnics, la quantia anual serà de 661,88 euros la màxima i de 165,47 euros la mínima.

Per a estes dos últimes modalitats, les quanties anuals estan fixades, tant en funció del grau de discapacitat o dependència, amb o sense nivell, reconeguts al beneficiari, com de la seua capacitat econòmica, tenint com a límit el gasto realitzat, si el mateix ha sigut inferior.

Beneficiaris

Aquelles persones el grau de les quals de discapacitat aconseguisca almenys un 33 % o hagen sigut valorats en qualsevol dels graus de dependència, amb o sense nivell, d'acord amb la normativa sobre dependència.

Termini de presentació

Les sol·licituds es presentaran fins al 31 de desembre de 2020, inclusivament, d'acord amb l'establit en la corresponent convocatòria

Lloc de presentació

El model de sol·licitud de nova adjudicació en les tres modalitats del programa, pot presentar-ho en  Les nostres Oficines de MUFACE, sempre amb cita prèvia,  per correu postal  o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

El model de sol·licitud de continuïtat en la modalitat de manteniment i potenciació de la capacitat residual pot presentar-se en la Seu Electrònica de Muface.

Documentació

Modele de sol·licitud de nova adjudicació en les tres modalitats del programa  (262  KB)Icona pdf

Instruccions per a la seua formalització (177  KB)Icona pdf

Declaració de rendiments (127  KB)Icona pdf

Declaració de pensions o prestacions (114  KB)Icona pdf

Declaració responsable (114  KB)Icona pdf

Model de sol·licitud de continuïtat en la modalitat de manteniment i potenciació de la capacitat residual (543  KB)Icona pdf

Normativa

Resolució de Convocatòria:

Resolució de 7 de juio de 2020, de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat , per la qual es convoca la concessió d'ajudes de protecció sociosanitària durant l'any 2020 (BOE de 15 de juliol 2020).