accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Prestació econòmica de pagament únic per part o adopció múltiples

Tipus de Prestació

Familiars

De què es tracta?

Ajuda econòmica de pagament únic a la qual tenen dret els/les mutualistes quan es troben en els supòsits de fet legalment establits de part o adopció múltiples.

És compatible amb el subsidi especial per maternitat en cas de part, adopció o acolliment múltiples.

Quantia

Pagament de 4, 8 o 12 vegades el Salari Mínim Interprofessional mensual vigent al dia del naixement o data de la resolució judicial d'adopció segons siguen 2, 3 o més fills causants.

Nº DE FILLS SIMULTANIS

Nº DE VEGADES DE L'IMPORT

MENSUAL DEL S.M.I. (Salari mínim interprofessional)

IMPORT EN EUROS

RD 231/2020, de 4 de febrer

2 4 3.800,00
3 8 7.600,00
4 12

11.400,00

Nota.- S.M.I. per a 2020: 950,00 euros/mes.

Nota.- Els fills nascuts o adoptats afectats per una discapacitat igual o superior al 33 per cent, computaran el doble.

Beneficiari

Requisits:

És necessari que el mutualista es trobe d'alta o en situació assimilada a l'alta en la Mutualitat en la data del fet causant.

Ho percebrà:

  • Qualsevol dels progenitors o adoptantes, determinat de comú acord. A falta d'acord, si tots dos reunixen els requisits per a ser beneficiaris de la prestació de MUFACE, podrà ser beneficiària la mare biològica, si escau.
  • Quan els progenitors o adoptantes no convisquen: qui tinga al seu càrrec la guarda o custòdia dels fills.
  • Si els menors anaren orfes de tots dos progenitors o adoptantes o estigueren abandonats: la persona física que legalment haja de fer-se càrrec d'ells, sense que en este cas haja de complir els requisits d'afiliació.

Termini de presentació

Cinc anys a partir de la data del part o de la data de la resolucion judicial per la qual es constituïx l'adopció.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També pot presentar a MUFACE esta sol·licitud a través del Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat. Per a açò ha de disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

Documentació

Almenys s'ha de presentar la següent:

Modele de sol·licitud (314  KB)Icona pdf

Declaració responsable (62  KB)Icona pdf

Normativa

Art.29 de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat(Obri en nova finestra)

Arts.120 a 128 del Reglament General del Mutualisme Administratiu(Obri en nova finestra)

Reial decret 1335/2005, d'11 de novembre(Obri en nova finestra) , pel qual es regulen les prestacions familiars de la Seguretat Social.