accesskey_mod_conten
Agrane separa capçalera de cos

Subsidi defunció

Subsidi per defunció del Fons Especial

Prestació de pagament únic.

De què es tracta?

El subsidi és una prestació de pagament únic que pretén compensar la pèrdua econòmica que suposa la mort del titular, i que només pot concedir-se si el causant tenia reconeguda pensió del Fons Especial o si, al moment de la defunció, estava afiliat a alguna de les Mutualitats que les tingueren establides, i es trobava al corrent en la cotització específica a la mateixa, diferent a la cotització general a MUFACE. El beneficiari pot ser el cònjuge, fills, etc…, qualsevol dels al·ludits en la llista de prelació dels respectius reglaments.

Quantia

Esta prestació és incompatible amb la percepció de prestacions amb idèntic contingut atorgada pel Fons General de MUFACE.

En la pràctica implica que si la quantia a pagar pel Fons Especial és inferior a la del Fons General, no s'abona. Per contra, si no existix en el Fons General per no tindre dret, o la quantia del Fons Especial és superior, s'abona la diferència.

Cada Mutualitat aplica quantia d'acord amb els seus respectius Reglaments.

 

Termini de presentació

Esta prestació és imprescriptible, però depenent de cada Mutualitat els drets  econòmics solament poden retrotraure's en una forqueta que va des dels tres mesos a cinc anys.

Lloc de presentació

En Les nostres Oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Documentació

  • Llibre de família, complet i actualitzat (amb anotació de defunció), en la seua absència, certificat literal de matrimoni, o de relació de parentiu, de data posterior a la defunció.
  • Certificat de defunció.
  • Si l'orfe està incapacitat, certificat de l'òrgan competent acreditatiu d'una incapacitat igual o superior al 65%.
  • Si es tracta d'orfandat absoluta, certificat de defunció del cònjuge del causant o llibre de família.

Si el mutualista no estava jubilat, o no va sol·licitar la pensió en el Fons Especial de MUFACE, model CS de servicis prestats a l'Administració. S'exceptuen els mutualistes de la Societat mútua de l'Organització Sindical, que hauran d'acompanyar resolució de l'INSS de reconeixement de pensió.

Normativa

Els drets i obligacions de cada col·lectiu de mutualistes són els fixats en els respectius Reglaments, si ben modificats si escau pels acords d'integració en MUFACE, i per la següent legislació:

  • Disposició Addicional Sexta del Text Refós de la Llei sobre Seguretat Social dels Funcionaris Civils de l'Estat, aprovat per Reial decret Legislatiu 4/2000, de 23 de juny i la Disposició Addicional Primera del Reglament General del Mutualisme Administratiu aprovat pel RD 375/2003. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2003-7527
  • En els supòsits no arreplegats pels Reglaments s'aplica el RDL 670/1987 pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Classes Passives de l'Estat. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-1987-12636

Modele de sol·licitud (360  KB)Icona pdf