accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Secretaria General

Secretària General

Elena Méndez Carmona.

sg@muface.es

 

Llicenciada en Dret i Economia per la Universitat Carlos III de Madrid. Pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat i a l'Escala de Gestió administrativa de la Universitat Carlos III.

Ha treballat en el Servei de Recerca de la Universitat Carlos III en la Secció de Projectes Europeus, realitzant l'assessorament jurídic de programes de subvenció. En l'Administració General d'Estat ha estat Consellera Tècnica en el Gabinet del Secretari d'Estat d'Administracions Públiques. Posteriorment, va exercir les seves funcions com a Coordinadora d'àrea d'òrgans col·legiats del Govern en la Secretaria d'Estat de Funció Pública, amb funcions de tramitació de projectes normatius i la preparació d'assumptes de la Comissió General de Secretaris d'Estat i Sotssecretaris.

Es va incorporar a MUFACE en 2017 com a Sotsdirectora adjunta a la Secretaria General tenint sota la seva responsabilitat la coordinació i impuls dels serveis de Recursos Humans, Règim interior, Compres o Revista i publicacions, entre d'altres..A més, és destacable que ha treballat en els projectes del Pla d'Impuls 2017-2020, essencialment en els quals es refereixen a reforç de recursos humans i imatge corporativa de MUFACE.

 

Competències

A la Secretaria General de MUFACE li corresponen les següents funcions:

a) L'assistència tècnica dels òrgans col·legiats de la Mutualitat.

b) La conservació, intendència i funcionament dels edificis administratius, els serveis tècnics i de manteniment, els subministraments i adquisicions, el règim interior i els assumptes generals, així com l'inventari dels béns.

c) La gestió dels recursos humans, l'execució dels plans de millora del rendiment, l'acció social i la formació del personal de la Mutualitat.

d) La realització d'estudis, informes i documentació tècnica necessaris per a la gestió atribuïda a la Mutualitat, així com la preparació i tramitació de normes, instruccions i ordres de servei, el règim del col·lectiu i la informació administrativa en relació amb el camp d'aplicació del Mutualisme administratiu.

i) L'elaboració i tramitació d'informes sobre els recursos i reclamacions sobre règim de MUFACE, així com del personal adscrit a la Mutualitat.

f) La gestió dels béns immobles de les antigues Mutualitats integrades en MUFACE.

g) L'elaboració i aplicació del pla informàtic, la gestió de la infraestructura tècnica i de comunicacions i de les tecnologies de la informació.

h) Les relacions amb altres organismes i totes les que no estiguin específicament atribuïdes a altres Departaments.