accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Secretaria General

Sra. Myriam Pallarés Cortón

sg@muface.es

Telf: 912739802

En l'actualitat, exerceix per vacant la suplència de la direcció general de Muface, d'acord amb el previst en l'artícle 16 del Reial decret 577/1997, de 18 d'abril, pel qual s'estableix l'estructura dels òrgans de govern, administració i representació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE).

És llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid  i Programa executiu en Administració Pública (ESADE). Ordre al mèrit de la Guàrdia Civil. Pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat.

Ha prestat serveis en el Consell Superior d'Esports com a Sots-directora General adjunta d'Esport i Salut, en la Sots-direcció General de Coordinació Institucional de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, o més recentment com a Coordinadora de Patrimoni en la Sots-direcció General de Coordinació de l'Administració Perifèrica de l'Estat. Es va incorporar a MUFACE com a Secretària General  al gener de 2017.

Competències

A la Secretaria General de MUFACE li corresponen les següents funcions:

a) L'assistència tècnica dels òrgans col·legiats de la Mutualitat.

b) La conservació, intendència i funcionament dels edificis administratius, els serveis tècnics i de manteniment, els subministraments i adquisicions, el règim interior i els assumptes generals, així com l'inventari dels béns.

c) La gestió dels recursos humans, l'execució dels plans de millora del rendiment, l'acció social i la formació del personal de la Mutualitat.

d) La realització d'estudis, informes i documentació tècnica necessaris per a la gestió atribuïda a la Mutualitat, així com la preparació i tramitació de normes, instruccions i ordres de servei, el règim del col·lectiu i la informació administrativa en relació amb el camp d'aplicació del Mutualisme administratiu.

i) L'elaboració i tramitació d'informes sobre els recursos i reclamacions sobre règim de MUFACE, així com del personal adscrit a la Mutualitat.

f) La gestió dels béns immobles de les antigues Mutualitats integrades en MUFACE.

g) L'elaboració i aplicació del pla informàtic, la gestió de la infraestructura tècnica i de comunicacions i de les tecnologies de la informació.

h) Les relacions amb altres organismes i totes les que no estiguin específicament atribuïdes a altres Departaments.