accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Exerceixi els seus drets en relació amb les seves dades personals

El Reglament General de Protecció de Dades reconeix els següents drets que es descriuen per part de l'AEPD:

Pot exercir aquests drets dirigint-se al responsable de l'activitat de tractament concreta per la qual vulgui exercir el seu dret. Les dades de contacte del responsable de cada activitat de tractament apareixen en el Registre d'Activitats de Tractament.

Si el responsable del tractament no satisfés la seva petició, pot dirigir-se directament per a l'exercici dels seus drets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades , en la seva condició d'organisme de control.

En qualsevol cas, sempre podrà obtenir l'assessorament del Delegat de Protecció de Dades   #pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara del Reglament.(UE) 2016/679..

Per la seva banda, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPDPgdd)  inclou, com a principals novetats, en el seu Títol X, de garantia dels drets digitals, la definició de 17 nous drets relacionats amb les dades personals i el món digital, que s'afegeixen als anteriorment citats 8 tradicionals drets que ja defineix el *RGPD.

Els drets digitals, definits en el Títol X de l'esmentada *LOPDgdd, són els següents:

 •     dret a la neutralitat d'Internet
 •     dret a l'accés universal a Internet
 •     dret a la seguretat digital
 •     dret a l'educació digital
 •     dret a la protecció dels menors en Internet
 •     dret a la rectificació en Internet
 •     dret a l'actualització d'informacions en mitjans de comunicació digitals
 •     dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral
 •     dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral
 •     dret a la intimitat enfront de l'ús de dispositius de *videovigilancia i d'enregistrament de sons en el lloc de treball
 •     dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l'àmbit laboral
 •     drets digitals en la negociació col·lectiva
 •     dret a la protecció de dades dels menors en Internet
 •     dret a l'oblit en cerques d'Internet
 •     dret a l'oblit en serveis de xarxes socials i serveis equivalents
 •     dret a la portabilitat en serveis de xarxes socials i serveis equivalents
 •     dret al testament digital

    .