accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Exercisca els seus drets en relació amb les seues dades personals

El Reglament General de Protecció de Dades reconeix els següents drets que es descriuen per part de l'AEPD:

Pot exercir estos drets dirigint-se al responsable de l'activitat de tractament concreta per a la qual vullga exercir el seu dret. Les dades de contacte del responsable de cada activitat de tractament apareixen en el Registre d'Activitats de Tractament.

Si el responsable del tractament no satisfera la seua petició, pot dirigir-se directament per a l'exercici dels seus drets a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades , en la seua condició d'organisme de control.

En qualsevol cas, sempre podrà obtindre l'assessorament del Delegat de Protecció de Dades pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara del Reglament.(UE) 2016/679..

Per la seua part, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (*LOPDPgdd)  inclou, com a principals novetats, en el seu Títol X, de garantia dels drets digitals, la definició de 17 nous drets relacionats amb les dades personals i el món digital, que s'afigen als anteriorment citats 8 tradicionals drets que ja definix el *RGPD.

Els drets digitals, definits en el Títol X de l'esmentada LOPDPgdd, són els següents:

 •     dret a la neutralitat d'Internet
 •     dret a l'accés universal a Internet
 •     dret a la seguretat digital
 •     dret a l'educació digital
 •     dret a la protecció dels menors en Internet
 •     dret a la rectificació en Internet
 •     dret a l'actualització d'informacions en mitjans de comunicació digitals
 •     dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l'àmbit laboral
 •     dret a la desconnexió digital en l'àmbit laboral
 •     dret a la intimitat enfront de l'ús de dispositius de *videovigilancia i de gravació de sons en el lloc de treball
 •     dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geolocalització en l'àmbit laboral
 •     drets digitals en la negociació col·lectiva
 •     dret a la protecció de dades dels menors en Internet
 •     dret a l'oblit en cerques d'Internet
 •     dret a l'oblit en servicis de xarxes socials i servicis equivalents
 •     dret a la portabilitat en servicis de xarxes socials i servicis equivalents
 •     dret al testament digital

    .