accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Exerza os seus dereitos en relación cos seus datos persoais

O Regulamento Xeral de Protección de Datos recoñece os seguintes dereitos que se describen por parte da AEPD:

Pode exercer estes dereitos dirixíndose ao responsable da actividade de tratamento concreta para a que queira exercer o seu dereito. Os datos de contacto do responsable de cada actividade de tratamento aparecen no Rexistro de Actividades de Tratamento.

Se o responsable do tratamento non satisfixese a súa petición, pode dirixirse directamente para o exercicio dos seus dereitos á Axencia Española de Protección de Datos, na súa condición de organismo de control.

En calquera caso, sempre poderá obter o asesoramento do Delegado de Protección de Datos no que respecta a todas as cuestións relativas ao tratamento dos seus datos persoais e ao exercicio dos seus dereitos ao amparo do Regulamento.(UE) 2016/679..

Pola súa banda, a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de Decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais (*LOPDPgdd)  inclúe, como principais novidades, no seu Título *X, de garantía dos dereitos dixitais, a definición de 17 novos dereitos relacionados cos datos persoais e o mundo dixital, que se engaden aos anteriormente citados 8 tradicionais dereitos que xa define o *RGPD.

Os dereitos dixitais, definidos no Título *X da mencionada *LOPDgdd, son os seguintes:

 •     dereito á neutralidade de Internet
 •     dereito ao acceso universal a Internet
 •     dereito á seguridade dixital
 •     dereito á educación dixital
 •     dereito á protección dos menores en Internet
 •     dereito á rectificación en Internet
 •     dereito á actualización de informacións en medios de comunicación dixitais
 •     dereito á intimidade e uso de dispositivos dixitais no ámbito laboral
 •     dereito á desconexión dixital no ámbito laboral
 •     dereito á intimidade fronte ao uso de dispositivos de *videovigilancia e de gravación de sons no lugar de traballo
 •     dereito á intimidade ante a utilización de sistemas de *geolocalización no ámbito laboral
 •     dereitos dixitais na negociación colectiva
 •     dereito á protección de datos dos menores en Internet
 •     dereito ao esquecemento en procuras de Internet
 •     dereito ao esquecemento en servizos de redes sociais e servizos equivalentes
 •     dereito á portabilidade en servizos de redes sociais e servizos equivalentes

    dereito ao testamento dixital
    .