accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Secretaría Xeral

Secretaria Xeral

Elena Méndez Carmona.

sg@muface.es

 

Licenciada en Dereito e Economía pola Universidade Carlos III de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado e á Escala de Xestión administrativa da Universidade Carlos III.

Traballou no Servizo de Investigación da Universidade Carlos III na Sección de Proxectos Europeos, realizando o asesoramento xurídico de programas de subvención. Na Administración Xeral do Estado foi Conselleira Técnica no Gabinete do Secretario de Estado de Administracións Públicas. Posteriormente, desempeñou as súas funcións como Coordinadora de área de órganos colexiados do Goberno na Secretaría de Estado de Función Pública, con funcións de tramitación de proxectos normativos e a preparación de asuntos da Comisión Xeral de Secretarios de Estado e Subsecretarios.

Incorporouse a MUFACE en 2017 como Subdirectora adxunta á Secretaría Xeral tendo baixo a súa responsabilidade a coordinación e impulso dos servizos de Recursos Humanos, Réxime interior, Compras ou Revista e publicacións, entre outros. Ademais, é destacable que traballou nos proxectos do Plan de Impulso 2017-2020, esencialmente nos que se refiren a reforzo de recursos humanos e imaxe corporativa de MUFACE.

Competencias

Á Secretaría Xeral de MUFACE correspóndenlle as seguintes funcións:

a) A asistencia técnica dos órganos colexiados da Mutualidade.

b) A conservación, intendencia e funcionamento dos edificios administrativos, os servizos técnicos e de mantemento, as subministracións e adquisicións, o réxime interior e os asuntos xerais, así como o inventario dos bens.

c) A xestión dos recursos humanos, a execución dos plans de mellora do rendemento, a acción social e a formación do persoal da Mutualidade.

d) A realización de estudos, informes e documentación técnica necesarios para a xestión atribuída á Mutualidade, así como a preparación e tramitación de normas, instrucións e ordes de servizo, o réxime do colectivo e a información administrativa en relación co campo de aplicación do Mutualismo administrativo.

e) A elaboración e tramitación de informes sobre os recursos e reclamacións sobre réxime de MUFACE, así como do persoal adscrito á Mutualidade.

f) A xestión dos bens inmobles das antigas Mutualidades integradas en MUFACE.

g) A elaboración e aplicación do plan informático, a xestión da infraestrutura técnica e de comunicacións e das tecnoloxías da información.

h) As relacións con outros organismos e cantas outras non estean especificamente atribuídas a outros Departamentos.