accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Recepta electrònica

QUÈ ÉS LA RECEPTA ELECTRÒNICA I QUINS PROJECTES DESENVOLUPA MUFACE? QUINA SITUACIÓ EXISTEIX DES DE MARÇ DE 2020 FINS AVUI

Es va iniciar en 2017 el projecte de recepta electrònica en la Mutualitat. En el Pla d'Impuls  2017-2020 s'inclou el projecte d'implantació, tant per als mutualistes d'adscripció a entitats d'assegurança com per a aquells que han triat l'INSS.

Per poder dur a terme aquest projecte s'ha realitzat un pla complet d'aliances amb els diferents actors, públics i privats (serveis públics de  salut, Ministeri de Sanitat, Organització mèdica Col·legial, INSS- Tresoreria, Consell General de Col·legis Oficials de Farmàcia, etc....).

Des de l'estat d'alarma decretat pel Govern d'Espanya el 14 de març de 2020 s'ha treballat intensament perquè tots o almenys una gran part dels mutualistes evitin desplaçar-se al metge o al centre sanitari per rebre prescripcions en paper, amb la finalitat de complir amb les restriccions de mobilitat i els protocols del Ministeri de Sanitat.

En aquest apartat reflectim, en general,  els avanços del projecte, i, durant la situació de crisi sanitària, els passos  para .aconseguir que els mutualistes vegin facilitat el tràmit de dispensació en els àmbits en els quals encara no hi ha recepta electrònica.

Concepte descriptiu de recepta electrònica

Es denomina recepta electrònica al mètode de prescripció, dispensació i facturació, realitzat per mitjans electrònics dels medicaments i productes sanitaris reconeguts per la legislació vigent, i amb una extensió determinada per al Sistema Nacional de Salut, establerta pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

Tipus de recepta en l'àmbit MUFACE, segons àmbit: pública o concertada.

El sistema del mutualisme administratiu, dins del Sistema Nacional de Salut, descansa en la lliure elecció d'assistència sanitària, pública o concertada, per part dels mutualistes. Aquesta doble possibilitat genera dos vessants quant al sistema de dispensació, que depenen en aquest cas de si l'agent d'assistència sanitària que dispensa és públic (SPS) o és concertat (entitats que han subscrit el Concert amb MUFACE).

El pla d'aliances per a la implantació de la recepta electrònica és diferent segons el cas, encara que MUFACE i el Consell General de Col·legis de Farmàcia són imprescindibles en tots dos casos.

Recepta electrònica pública

Des d'aquest punt de vista, diem convencionalment "recepta electrònica pública" a aquella que s'implanta i gestiona per a l'àmbit dels mutualistes que han triat opció sanitària pública, i que precisa acord -ja sigui conveni o protocol- de MUFACE amb cada comunitat autònoma, INGESA i respectius col·legis farmacèutics, en el marc de l'Acord adoptat  el 15 de novembre de 2018 pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Recepta electrònica concertada

Segons  el mateix criteri, denominem "recepta electrònica concertada" a aquella que es dispensa en l'àmbit dels mutualistes que han escollit entitats sanitàries que han subscrit el Concert biennal. En aquest cas, la recepta electrònica s'implanta previ acord de MUFACE amb les entitats en el marc del Concert, com a norma generadora de drets i obligacions de les parts.


No s'han de confondre aquestes receptes electròniques de l'àmbit MUFACE amb la recepta electrònica privada que poden implantar les entitats sanitàries privades/concertades. Aquest tipus de recepta es pot dispensar a mutualistes d'opció concertada, mentre que també són "clients" de l'entitat, però en aquest cas hauran d'aportar el 100% del PVP del producte, ja que no és una recepta específica per a mutualistes ni s'emet en l'àmbit del Concert.  Conseqüentment, utilitzar aquesta recepta és factible per un o una mutualista, però no està finançada pel SNS.


Què són les "solucions provisionals alternatives a la recepta electrònica" que s'han desenvolupat durant l'estat d'alarma decretat al març de 2020?

Denominem així tant a a les diferents solucions temporals que s'estan arbitrant per MUFACE i les comunitats autònomes per als mutualistes d'opció de servei públic de salut, com a la que s'està preparant entre MUFACE i les quatre entitats concertades per engegar  un sistema que permeti obtenir la prescripció sense desplaçar-se. En un i un altre cas es tracta de solucions provisionals, ja que el projecte de recepta electrònica es seguirà implantant en els seus termes actuals quan finalitzi l'estat d'alarma.

La consecució d'aquestes solucions compta amb la cobertura de la Comissió Central de Farmàcia, segons acord adoptat el 30 de març de 2020. Vegi aquí l'Acta.( ENLLAÇ)

Especificitats de l'àmbit MUFACE

En MUFACE la implantació de la recepta electrònica és complexa, atès que la població protegida és d'àmbit nacional i, tenint en compte les característiques de la prestació sanitària, les prescripcions es fan tant per facultatius de cadascun dels sistemes públics gestionats per les Comunitats Autònomes (CCAA) i INGESA, com per facultatius inclosos en els quadres mèdics oferts per les entitats que han subscrit els concerts d'assistència sanitària, per la qual cosa s'han d'adoptar solucions diferents en funció de cada cas.

Sense desconèixer les dificultats esmentades, existeix i és preponderant la necessitat objectiva d'agilitar la prestació sanitària, garantint l'accessibilitat del pacient. En definitiva, cal apostar per millorar la qualitat assistencial.

Avantatges de la i-recepta.

Els sistemes electrònics de prescripció estan ideats per facilitar el treball diari del facultatiu, el control de l'administració, així com  l'efectivitat dels drets dels pacients com a tals i per la seva condició de consumidors del SNS. Com diu l'Exposició de Motius del Reial decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris, la llei considera necessari que el finançament selectiu i no indiscriminat de medicaments es realitzi en funció de la utilitat terapèutica dels mateixos i de la seva necessitat per millorar la salut dels ciutadans, i exigeix per tant que el seu ús sigui racional.

La recepta electrònica és un salt qualitatiu per garantir la racionalitat d'ús i els seus avantatges superen al paper en tots els àmbits, començant pel de seguretat i traçabilitat.

En essència, i a efectes pràctics, podem resumir els seus avantatges en:
Facilitar el seguiment de l'historial farmacoterapèutic
Facilitar el treball del professional prescriptor.
Accessibilitat del pacient als seus tractaments.
Disminució d'afluència en consultes.
Seguiment o control de la fidelització dels pacients als tractaments pautats.

El sistema, per tant, posseeix grans avantatges per al mutualista, és a dir: agilitat, transparència del prescrit i dels visats que siguin necessaris, i interoperabilitat, Com a trassumpte d'aquests avantatges, l'administració,compta amb majors facultats i facilitats de control, i redueix errors en l'execució del procés.,

Durant l'estat d'alarma de la crisi sanitària iniciada al març de 2020, s'evidencien les bondats de la recepta electrònica i es fan més patents, si cap, els perjudicis de no comptar amb ella. Es torna  imperiós vèncer les dificultats i apostar per articular opcions, encara que sigui de manera provisional.

DOS VESSANTS DEL PROJECTE, SEGONS L'ELECCIÓ DELS MUTUALISTES

Mutualistes que han triat opció sanitària pública.


Els mutualistes adscrits a l'INSS per a les prestacions sanitàries s'integren gradualment en els sistemes de prescripció dels diferents Serveis Públics de Salut (SPS). La primera Comunitat Autònoma a incorporar als mutualistes va ser Extremadura en 2014, i en 2019 es van incorporar tres noves comunitats autònomes: l'1 de juliol de 2019 Cantàbria i Aragó i el 4 de novembre Astúries. Durant l'estat d'alarma per la crisi sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus s'incorporen la Comunitat Valenciana, el País Basc i Catalunya, a l'abril, Navarra el 4 de maig i Andalusia el 20 de maig de 2020. La Rioja comença el seu camí l'1 de juliol i Madrid completa el seu sistema de recepta electrònica el 20 de Julio, mentre que Castella i Lleó culmina el procés per a recepta electrònica plena el 15 d'octubre.. Finalment, Galícia va completar el seu projecte de recepta electrònica pública al juny de 2021.

Amb la incorporació de Galícia, totes les comunitats autònomes tenen recepta electrònica disponible per als mutualistes de MUFACE, excepte Ceuta i Melilla, que treballen amb INGESA per la seva incorporació, i Castella-la Manxa, on funciona un sistema provisional.

Progressivament, s'han anat incorporant les comunitats autònomes, la qual cosa permetrà la desitjada interoperabilitat plena.

Diagrama de recepta electrònica pública

Què significa la "interoperabilitat" de la recepta?

La interoperabilitat, una qualitat aplicable a cada tipus de recepta suposa, en termes pràctics, la possibilitat que un mutualista d'una comunitat autònoma pugui obtenir els seus medicaments amb la seva recepta electrònica a un altre territori al que s'hagi desplaçat per qualsevol motiu.

Els mutualistes d'opció pública de totes les comunitats autònomes, excepte els de Castella-la Manxa, Ceuta i Melilla, compten ja amb recepta interoperable entre elles. Totes les que s'adhereixen al sistema ho fan entre octubre de 2020 i juliol de 2021, amb l'última incorporació de Castella i Lleó.

Vegi aquest mapa del Ministeri de Sanitat, on pot veure l'estat territorial del projecte:

ENLLAÇ Al MINISTERI DE SANITAT


I durant l'estat d'alarma decretat al març de 2020, Quines comunitats autònomes van acordar amb MUFACE solucionis provisionals per als mutualistes d'opció pública?

Durant l'estat d'alarma decretat en ocasió de la crisi sanitària internacional provocada per la propagació del Covid-19, les comunitats autònomes que han arbitrat solucions provisionals alternatives, sobre la base dels termes adoptats per la Comissió Central de Farmàcia  van ser  Galícia, Madrid, Illes Balears, Múrcia, Canàries i Castella-la Manxa.

També Castella i Lleó va engegar el 9 d'abril una solució  mixta amb la qual s'evitava que el mutualista acudís al metge, Amb data 15 d'octubre de 2020, els mutualistes adscrits als serveis provincials de Castella i Lleó gaudeixen ja de recepta electrònica plena.

Es tractaba de sistemes de prescripció no presencial que, com es deia, va arbitrar cada comunitat en col·laboració amb MUFACE, respectant uns mínims quant a la constància de la prescripció, dispensació i facturació. Permetien que la persona mutualista, després de contacte telefònic o telemàtic, pogués adquirir el medicament o producte en la farmàcia.

Mutualistes que han triat entitat sanitària concertada
 

Per als mutualistes d'adscripció a Entitats d'Assdegurança per a les prestacions sanitàries, s'ha creat el Sistema de Recepta Electrònica de MUFACE, que rep el nom de SIREM. Aquest sistema permet la prescripció per a aquelles Entitats d'Assegurança que no tenen sistema propi, la interconnexió amb els sistemes externs de prescripció de les diferents entitats i la interconnexió amb les Farmàcies per a la seva dispensació. Si desitja informació específica sobre aquest sistema, com a mutualista o facultatiu, entri a la web Sirem.es

Diagrama de funcionament de la recepta electrònica privada en MUFACE


I per als mutualistes d'opció privada, Quina solució provisional alternativa s'ha arbitrat per a la situació creada per l'estat  d'alarma Covid-19?

A partir dels acords de la Comissió de Farmàcia i en col·laboració amb les quatre entitats concertades i el Consell General de Col·legis Oficials de Farmàcia (CGCOF), també els mutualistes d'opció concertada podran evitar els desplaçaments per obtenir la seva prescripció de medicaments. Es treballa intensament en una solució basada en els desenvolupaments de recepta electrònica que ja estaven realitzant-se en MUFACE (SIREM) i CGCOF (NodoFarma) i que perrmetrà evitar que s'hagin de trencar aïllaments o vulnerar restriccions de mobilitat per acudir al metge o el centre sanitari.

Tal com estava previst en el projecte, el 4 de maig de 2020, per primera vegada a Espanya en un àmbit de col·laboració públic-privada, s'engega a Cantàbria el sistema de recepta electrònica de MUFACE, denominat SIREM. En aquesta primera fase, SIREM solament serà utilitzat pels metges de l'Igualatorio Quirúrgico de Cantabria, i la seva utilització per part dels facultatius serà progressiva. Per tant, i en la pràctica,  durant les primeres setmanes del projecte conviuran la recepta electrònica amb la recepta en paper.

Cercant la facilitat per al mutualista, la forma d'identificar-se en aquest sistema serà el CIP SNS ( Codi d'Indentificació Personal del Sistema Nacional de Salut) que apareix en la seva targeta d'entitat sanitària i que com a identificador és comú a tots els beneficiaris del SNS, siguin de règim general o de règim especial. Amb aquest document, el metge pot identificar al mutualista o beneficiari en el sistema i prescriure-li la medicació, i  es podrà adquirir el producte en la farmàcia amb  l'aportació habitual, sense necessitat a cap moment de recepta en paper. Addicionalment, el metge subministra la Fulla de Tractament, que és un document on s'informa sobre la durada del tractament i la dosi.

El projecte SIREM es desenvolupa en MUFACE amb l'objectiu és que tots els mutualistes d'entitats concertades gaudeixin dels avantatges de la prescripció electrònica, així que una vegada implantat en aquesta primera fase es posarà a la disposició de totes les entitats concertades, amb la finalitat de que els mutualistes puguin accedir a aquest servei al més aviat possible. Els desplaçaments a les consultes són desaconsellables mentre ha regit l'estat d'alarma o, en defecte d'això, determinades restriccions de circulació que puguin succeir a aquesta situació en el temps, i el menor risc dels mutualistes ha de ser l'objectiu a complir.

En aquest moment, a part del projecte implantat a Cantàbria, existeixen   canals de telemedicina i telefònics oberts per les entitats concertades que permeten que s'emetin prescripcions electròniques privades per facultatius de les mateixes (solucions alternatives provisionals, que no són recepta electrònica). No s'ha de confondre aquesta recepta privada amb la recepta electrònica concertada.