accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Mutualistas

Quen poden ser mutualistas de MUFACE

Quedan incluídos dentro do campo de aplicación do Mutualismo Administrativo os funcionarios de carreira da Administración Civil do Estado, os funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar nos Corpos da devandita Administración, e os funcionarios que puidesen acceder a tal condición en virtude dun exercicio de dereito de opción establecido por unha norma de carácter especial.

Pola contra, con carácter xeral, quedan excluídos do Mutualismo Administrativo os funcionarios dos Corpos e Escalas propias doutras Administracións Públicas (Administración Local, Autonómica, da Seguridade Social, Administración militar ou da Administración de Xustiza), así como os funcionarios de Escalas propias dos Organismos Autónomos e o persoal de administración e servizos propios das Universidades.

Mutualistas obrigatorios

Son mutualistas obrigatorios os funcionarios de carreira da Administración Civil do Estado e os funcionarios en prácticas que aspiren a ingresar nos Corpos da devandita Administración.

A incorporación inicial ao Réxime do Mutualismo Administrativo é obrigatoria, única e permanente (salvo variacións e baixas) desde o momento da toma de posesión ou, no seu caso, desde o comezo do período de prácticas.

A condición de afiliado ao Mutualismo Administrativo acredítase mediante o correspondente documento de afiliación, no que figurarán os datos persoais do funcionario que sexan necesarios para a súa identificación como mutualista, así como o seu número de afiliación.

Manteñen a condición de mutualistas obrigatorios os citados funcionarios cando pasen ás situacións administrativas de servizos especiais (salvo os supostos de baixa ou suspensión de alta por pasar a prestar servizos como persoal da administración da Unión Europea ou doutra organización internacional na que España sexa parte), servizos noutras administracións públicas, excedencia por coidado de familiares, por razón de violencia de xénero ou violencia terrorista e suspensión provisional ou firme de funcións.

Pola contra, causarán baixa como mutualistas obrigatorios os funcionarios que pasen á situación de excedencia voluntaria en calquera das súas modalidades e os  funcionarios que perdan dita condición, calquera que sexa a causa (salvo os supostos de exercicio de dereito de opción).

Os funcionarios civís do Estado de ingreso posterior ao 31 de decembro de 2010 manteñen o seu encuadramiento no Réxime do Mutualismo Administrativo, como mutualistas de MUFACE, sen prexuízo de que a efectos de pensións queden encadrados no Réxime Xeral da Seguridade Social (e non en Clases Pasivas).

Xubilados

Igualmente, son mutualistas obrigatorios os funcionarios cando fosen declarados xubilados no corpo administrativo vinculado ao Mutualismo Administrativo se reúnen algún de los seguintes requisitos:

  1. Que procedan das situacións administrativas que leven o alta na condición de mutualista obrigatorio (servizo activo, servizos especiais e asimiladas).
  2. Que mantivesen a súa alta como mutualistas voluntarios.
  3. Que perciban pensión do Réxime de Clases Pasivas causada pola súa condición de funcionarios incluídos no ámbito de aplicación de MUFACE. No caso dos funcionarios de novo ingreso desde o 1 de xaneiro de 2011, a pensión percibida será do Réxime Xeral da Seguridade Social.

Mutualistas obrigatorios en virtude de dereito de opción

Poderán manter a condición de mutualista obrigatorio os funcionarios civís que ingresen en Escalas de Organismos Autónomos, tras a superación dun proceso de promoción interna, sempre que exerciten o dereito neste sentido, no prazo de 15 días desde a toma de posesión.

Así mesmo, poderán manter a condición de mutualista obrigatorio os funcionarios civís transferidos que ingresen en escalas ou corpos propios da Comunidade Autónoma de destino, tras a superación dun proceso de promoción interna, sempre que exerciten o dereito no prazo de 15 días desde a toma de posesión.

Por outra banda, os funcionarios dos corpos docentes dos Centros de Ensinos Integrados (antigas Universidades Laborais) e Centros de Formación Profesional (AISS), que se foron integrando co devir do tempo nas escalas ou corpos de funcionarios docentes establecidos polas diversas disposicións de organización educativa, conservando o seu encadramento de orixe no Réxime Xeral da Seguridade Social, accederán á condición de mutualista obrigatorio se optan no momento da solicitude da xubilación voluntaria, por incorporarse ao Réxime de Clases Pasivas do Estado.

Mutualistas voluntarios

Os mutualistas obrigatorios que vaian causar baixa por pasar á situación de excedencia voluntaria, pola perda da condición de funcionario ou por transferencia de dereitos pasivos a institucións europeas, poden manter facultativamente o alta como mutualistas voluntarios sempre que exerciten esta opción no prazo dun mes e comprométanse a abonar exclusivamente ao seu cargo as cotas correspondentes ao funcionario e ao Estado.

De non solicitalo no devandito prazo e unha vez producida a baixa non pode recuperarse a condición de mutualista con carácter voluntario.

Recuperación da condición de mutualistaa

Os mutualistas en baixa e os mutualistas voluntarios, recuperarán a condición de mutualistas obrigatorios se reingresan ao servizo activo ou a situacións asimiladas ao mesmo, ou cando sexan declarados xubilados se cumpren os requisitos establecidos na normativa da Mutualidade.

Normativa

Impreso de solicitude de Afiliación, Variacións e Baixa de Mutualistas (750  KB)Icono pdf