accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Normativa

As normas de carácter xeral que regulan a actividade e competencias de MUFACE son as seguintes:

 • Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, polo que se aproba o Texto refundido da Lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado (BOE número 154, de 8 de xuño).
   
 • Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral do Mutualismo Administrativo (BOE número 87, de 11 de abril).
   
 • Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, de estrutura dos órganos de goberno, administración e representación da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (BOE número 109, de 7 de maio).
   
 • Real Decreto 657/1989, de 9 de xuño, polo que se adaptan as porcentaxes de cotización dos mutualistas e de achega do Estado a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, ao Instituto Social dás Forzas Armadas e a Mutualidade Xeral Xudicial, conforme ao establecido na disposición final quinta da Lei 37/1988, de 28 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para 1989 (BOE número 142, de 15 de xuño). 
   
 • Real Decreto 1733/1994, de 29 de xullo, polo que se adecuan os procedementos en materia de Mutualismo Administrativo e Fondo Especial da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado a Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (BOE número 183, de 2 de agosto).
   
 • Orde PRE/1744/2010, de 30 de xuño, pola que se regula o procedemento de recoñecemento, control e seguimento das situacións de incapacidade temporal, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural no Réxime Especial da Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado  (BOE número 159, de 2 de xullo).
   
 • Orde APU 3554/2005, de 7 de novembro, pola que se regula o procedemento para o recoñecemento dos dereitos derivados da enfermidade profesional e de accidente en acto de servizo no ámbito do Mutualismo Administrativo xestionado por MUFACE (BOE número 275, de 17 de novembro).
   
 • Orde APU 2245/2005, de 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria en MUFACE e establécese o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina (BOE número 167, de 14 de xullo). Anexos II, III e IV actualizados por Resolución de 26 de xuño de 2014Resolución de 19 de febreiro de 2019, e Anexos I, II e III por Resolución de 26 de decembro de 2019 ,da Mutualidade Xeral de Funcionarios do Estado.

 

 • Orde APU 284/2004, de 2 de febreiro, pola que se regula o procedemento de ingreso de cotizacións dos mutualistas a Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (BOE número 39, de 14 de febreiro).
   
 • Orde APU 95/2004, de 12 de xaneiro, que dita normas para a aplicación do subsidio de defunción no Réxime Especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado (BOE número 23, de 27 de xaneiro).
 • Resolución de 26 de xuño de 2014 , da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se regula a asistencia sanitaria fóra do territorio nacional (BOE número 157, de 28 de xuño).