accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Privacidade e protección de datos persoais

POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS DE MUFACE

 

En MUFACE tomámonos a súa privacidade moi en serio; por iso protexemos a súa información persoal e os seus dereitos en relación con ela co máximo coidado.

 

A Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE) é un Organismo público que ten encomendado por lei o *aseguramiento da cobertura sanitaria contemplada no réxime do *mutualismo administrativo, nos termos definidos no Real Decreto 4/2000 de 23 de Xuño e no Real Decreto Lexislativo 8/2015 de 30 de outubro, que publicou o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

En cumprimento das súas misións legais, a Mutualidade utiliza unha serie de canles de comunicación e relación coas súas *mutualistas e beneficiarios, entre os cales se atopa este portal de internet ( http://www.muface.es ) , a Sede electrónica incluída no portal ( https://sede.muface.gob.es/ ),   a aplicación (APP) para teléfonos móbiles denominada MUFACE , (dispoñible para descarga gratuíta para os terminais IOS e Android), e algúns medios de información a mutualistas tanto físicos (revístaa MUFACE) como electrónicos (boletíns de noticias, correos electrónicos masivos, etc.), ademais, por suposto, da súa rede de servizos provinciais e oficinas de atención ao mutualista por toda España.

En todas as canles de comunicación, e en especial nos electrónicos, MUFACE leva a cabo unha política activa de protección da privacidade das súas *mutualistas, incorporando as medidas de seguridade contempladas no Esquema Nacional de Seguridade , que entre estas medidas inclúe algunhas que garanten  desde o punto de vista técnico o acceso seguro e de acordo coa lexislación vixente, á información persoal manexada polos seus sistemas informáticos, sexan os datos tanto dos mutualistas de MUFACE como de terceiros (organismos públicos, empresas, etc.) coas que MUFACE ten relación en cumprimento da súa misión legal.

A Mutualidade adaptou á normativa de protección de datos máis recente todas aquelas actividades que teñen que ver co tratamento de datos persoais, e publicou en todas as súas canles un acceso ao Rexistro de Actividades de Tratamento onde se detallan as actividades que forman parte das súas actuacións, indicando en cada unha delas tanto os datos recolleitos como a base de legitimación para tratalos, a finalidade para a que se recollen, e a posibilidade ou non de cesións a terceiros dos datos en función das características do tratamento en particular.

Coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo e co obxecto de facilitar o uso, analízanse o número de páxinas visitadas na páxina web, o número de visitas, así como a actividade dos visitantes e a frecuencia da súa utilización. Para iso, MUFACE utiliza a información estatística elaborada polo provedor de servizos de Internet.

Para o anterior fin, MUFACE, na súa páxina web, utiliza cookies con dúas finalidades básicas:

  •     Estatísticas: estas cookies teñen a única finalidade de obter información estatística sobre accesos ás distintas canles electrónicas, campañas e información de localización e contorna utilizada polo visitante, en ningún caso solicítanse e/ou almacenan información de carácter persoal, como pode ser direccións IP ou identificadores de usuarios ou datos solicitados nas transaccións.
  •     Sesión: cookies denominadas de sesión que son propias e xestionados directamente nos  SSII de MUFACE coa finalidade técnica de manter información da transacción/sesión mentres esta dure e permita ao usuario a realización de transaccións a través das canles electrónicas anteriormente mencionados.

 

Nos apartados  seguintes, pode Vd. atopar a normativa aplicable, a dirección do responsable de cada tratamento en particular, e a forma de exercer os seus dereitos en materia de protección de datos, tanto ante o responsable en MUFACE como ante a  Axencia de Protección de Datos, así como a dirección  electrónica de contacto do Delegado de Protección de Datos, que lle pode orientar e axudar en calquera cuestión relativa á protección dos seus datos en MUFACE.

Esperamos que a información desta sección da nosa páxina web permítalle  coñecer que datos seus temos, como modificalos, como solicitar que deixemos de usalos e, en xeral, sobre o resto de dereitos sobre os seus datos que lle recoñecen o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 (comunmente coñecido como Regulamento Xeral de Protección de Datos) e tamén a lei Orgánica 3/2018 de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais