accesskey_mod_conten
Bar separa corpo dá cabeceira

Dereitos e obrigacións

Vos seus dereitos como mutualista

 • Recibir asistencia sanitaria en toda España a través dúas servizos médicos dá entidade elixida, á prestación farmacéutica e complementarias, necesarias para conservar ou restablecer a súa saúde e a dúas seus beneficiarios.
 • En caso de incumprimento por parte dá súa entidade, nalgún dous puntos do concerto ao solicitar asistencia, poderá reclamar ante MUFACE a defensa do seu dereito, de acordo co procedemento establecido non devandito concerto.
 • Recibir asistencia sanitaria en desprazamentos temporais ao estranxeiro como consecuencia dun accidente, enfermidade, embarazo ou parto xurdidos ou agravados de forma imprevista durante a súa estadía non exterior.
 • A libre elección para a prestación dá asistencia sanitaria entre ou sistema sanitario público e as entidades de seguro de asistencia sanitaria concertadas, podendo cambiar ou servizo elixido durante ou mes de xaneiro e xuño de cada ano, se así ou desexa.
 • Recibir unha atención personalizada, contactando coa Oficina de Información ao Mutualista chamando ao 060, a través do Formulario na páxina web www.muface.es , tamén dispoñible na App , ou a través dás oficinas dúas nosos Servizos Provinciais ou Oficinas Delegadas
 • Incluír como beneficiarios ao seu cónxuxe, descendentes e ascendentes, sempre que non estean protexidos polo Sistema Nacional de Saúde e cumpran todos vos requisitos.
 • Solicitar de MUFACE unha valoración dás unidades médicas de seguimento dependentes do INSS, naquelas situacións de incapacidade temporal nas que se denegue a licenza por existir contradición entre ou parte de baixa e ou sentido do informe emitido polas unidades médicas do órgano de persoal.
 • Acceder ao programa de axudas sociais previstas para situacións de especial necesidade.

As súas obrigacións como mutualista

 • Manter en MUFACE vos seus datos e vos dous seus beneficiarios permanentemente actualizados (destino, domicilio, corpo de pertenza, E-mail…). Calquera variación dúas mesmos deberá notificalo a MUFACE.
 • A partir dous 14 anos é obrigatorio comunicar a MUFACE ou DNI dous seus beneficiarios, se non se comunicou con anterioridade. Lembre que vos requisitos para posuír a condición de beneficiario son: convivencia, dependencia económica e non ser titular nin beneficiario doutro dereito á asistencia sanitaria. A condición de beneficiario extinguir non momento en que se incumpra calquera deles. Deberá notificalo a MUFACE para proceder á súa baixa.
 • Debe utilizar vos medios concertados que consten non catálogo de servizos dá súa entidade, mesmo cando precísese atención urxente. Se por decisión propia ou dúas seus familiares, utilizan medios non concertados coa súa entidade, deberán aboar, sen dereito ao reintegro, vos gastos que poidan ocasionarse, salvo nos supostos excepcionais previstos non concerto.
 • Ou talonario de receitas é persoal e intransferible e está destinado ao uso do titular e vos seus beneficiarios. Vostede como mutualista é ou depositario do seu/s talonario/s de receitas, sendo ou responsable dá súa custodia e correcto uso.
 • Para recibir asistencia sanitaria acudirá ao seu centro asistencial ou servizo médico debidamente acreditado e co seu talonario de receitas.
 • A partir do 1 de marzo de 2019, vos *mutualistas obrigatorios en activo deberán presentar as solicitudes de Prestacións *Dentarias e Oculares utilizando vos procesos electrónicos "Solicitude de Prestacións *Dentarias" e "Solicitude de Prestacións Oculares" dá nosa Sede en https://sede.muface.gob.es/ https://sede.muface.gob.es/ . Para iso, deben obter certificado dixital, DNI electrónico, ou a identificación Cl@ve. Destacamos a identificación Cl@ve, que permite interactuar con Muface e outras administracións e organismos sen necesidade de cartón ou software engadido. Para rexistrarse, coñeza as oficinas de MUFACE n as que se presta este servizo, ou entre aquí.

 • A partir do 25 de maio de 2020, vos mutualistas deberán solicitar unha cita en todas as oficinas de MUFACE. Atopa a súa oficina nesta ligazón e vexa como solicitalo.

 • Respecte a normativa vixente sobre aforamento, hixiene, distancias e prevención de rochas cando acuda ás oficinas de MUFACE. Non acompáñese, salvo forza maior,
   

Recomendacións

 • Manteña vos seus datos actualizados.
 • Facilite ou seu correo electrónico e teléfono móbil para unha comunicación máis inmediata non seu Servizo Provincial ou Oficina Delegada.
 • A maioría dous trámites podar realizarse electronicamente. Afórrese desprazamentos e esperas utilizando, dunha maneira moi sinxela, a sede sede electrónica de MUFACE . Para a utilización de servizos electrónicos, MUFACE está a adaptarse a Cl@ve, como platafoma de identificación común,  polo que se recomenda rexistrarse en Cl@ve. Cl@ve permitiralle acceder a determinadas prestacións e a outros moitos servizos dás administracións públicas sen necesidade de cartón ou software engadido, e podar rexistrarse *presencialmente ou de forma telemática.
 • Podar presentar calquera outro escrito ou comunicación, que non estea considerado na Sede Electrónica, a través do Rexistro Electrónico Común (REC) . Para utilizar ou Rexistro Electrónico Común débese dispor de DNI electrónico ou certificado electrónico en vigor.
 • Cando acuda persoalmente a un servizo ou delegación de MUFACE para realizar calquera xestión debe estar acreditado. Non caso de que sexa ou seu representante quen a efectúa, levará unha autorización expresa.Existen Oficinas que esixen cita previa para recibir atención presencial, entre aquí para coñecelas.
 • En caso de desprazamentos temporais ao estranxeiro en Europa, a Tarxeta Sanitaria Europea (TSE) axudaralle non caso de que necesite asistencia sanitaria. A TSE é un documento persoal e intransferible do que cada mutualista e vos seus beneficiarios deberán dispor e que será válida durante dous anos.
 •