accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Beneficiarios

Quen poden ser beneficiarios

Poden ser incluídos como beneficiarios do Mutualismo Administrativo os familiares ou asimilados a cargo dun mutualista en alta que se relacionan a continuación:

  1. O cónxuxe do mutualista, así como a persoa que conviva co mutualista en análoga relación de afectividade á do cónxuxe.
  2. Os descendentes e fillos, naturais ou adoptivos, de ambos os cónxuxes ou de calquera deles. Así como os fillos da persoa que conviva co mutualista en análoga relación de afectividade á de cónxuxe. Para que os fillos do cónxuxe ou da parella de feito accedan á condición de beneficiarios estes deben ostentar á súa vez a condición de beneficiarios do mutualista.
  3. Asimílanse a fillos e descendentes os menores suxeitos a acollemento e tutela legal polo mutualista, o seu cónxuxe ou a súa parella de feito, sempre que nestes dous últimos supostos estes ostenten á súa vez a condición de beneficiarios do mutualista.
  4. Irmáns e irmás do mutualista.
  5. Os ascendientes, calquera que sexa a súa condición legal, e mesmo adoptivos, tanto do mutualista como do seu cónxuxe, e os cónxuxes por ulteriores nupcias de tales ascendientes.

Requisitos

Os requisitos que deben cumprirse para ser beneficiario son os seguintes:

  1. Vivir co titular do dereito e ás súas expensas.
  2. Non percibir ingresos por rendementos derivados do traballo, incluídos os de natureza prestacional, e/ou do capital mobiliario e inmobiliario, superiores ao dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM).
  3. Non estar protexidos, por título distinto, a través de calquera dos Réximes que integran o sistema español da Seguridade Social cunha extensión e contidos análogos aos establecidos no Réxime Xeral.

Beneficiarios en caso de falecemento

En caso de falecemento do mutualista en alta (en activo ou xubilado), unicamente poderán ser beneficiarios do Mutualismo Administrativo os viúvos e orfos daquel.

Considéranse asimilados aos viúvos quen perciban pensión de viuvez por ser cónxuxes lexítimos, ou parella de feito, de funcionarios incluídos no campo de aplicación do Mutualismo Administrativo.

Considérase equiparado ao orfo o fillo menor de idade ou maior incapacitado que fose abandonado polo proxenitor mutualista.

O único requisito que deben cumprir para manter a condición de beneficiarios é o de non estar protexidos, por título distinto, a través de calquera dos Réximes que integran o sistema español da Seguridade Social.

Beneficiarios en caso de extinción de vínculo matrimonial

Poderán conservar a condición de beneficiarios do Mutualismo Administrativo, sempre que non estean protexidos, por título distinto, a través de calquera dos Réximes que integran o sistema español da Seguridade Social, o cónxuxe que viva separado dun mutualista en alta ou cuxo matrimonio fose declarado nulo ou disolto por divorcio e teña dereito a unha pensión compensatoria a cargo daquel, así como os fillos do mutualista

Incompatibilidades

O recoñecemento ou mantemento por MUFACE da condición de beneficiario a cargo dun mutualista será incompatible coa condición de asegurado ou beneficiario a efectos da asistencia sanitaria a través do Sistema Nacional de Saúde.

A incompatibilidade será absoluta nos supostos en que o beneficiario pertenza como titular ao Réxime do Mutualismo Administrativo ou a outro réxime do Sistema da Seguridade Social.

Con todo, a incompatibilidade será relativa cando se puidese ter acceso á condición de beneficiario de máis dun mutualista no ámbito do Réxime do Mutualismo Administrativo, ou cando se puidese acceder á citada condición a través de calquera outro réxime do Sistema da Seguridade Social, debéndose exercitar neste suposto o dereito de opción para inclusión como beneficiario respecto dun único titular do dereito.

Normativa

Alta de beneficiarios

O alta de persoas beneficiarias pode realizarse por dúas vías, a saber: a través da sede electrónica ou nas nosas oficinas.

  •     A través da sede electrónica:

O servizo está dispoñible para todos os *mutualistas na sede electrónica de MUFACE, que poderán usalo sen que sexa necesario o desprazamento ata  as oficinas da Mutualidade. Os documentos necesarios achegaranse en formato electrónico ( *escaneados), mentres que os documentos que xa obran en poder das administracións públicas serán obxecto de consulta directa por parte de Muface.

Pulse nesta ligazón para acceder ao servizo. Na pantalla inicial recóllese información sobre os familiares e asimilados a cargo do *mutualista,  así como os requisitos e a documentación que ha de acompañarse á solicitude para obter a condición de persoa beneficiaria.

  •     Nas oficinas de Muface.

Pode acudir ás nosas oficinas co impreso que se inclúe na ligazón seguinte e a documentación requirida..

Impreso de solicitude de Alta, Variacións e Baixa de Beneficiarios (298  KB)Icono pdf