accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Documento de afiliación

Documento de afiliación

O documento de afiliación é documento expedido por MUFACE, polo que se recoñece e acredita a condición de afiliado ao Réxime do Mutualismo Administrativo. No devandito documento figurarán os datos persoais do funcionario que sexan necesarios para a súa identificación como mutualista e o seu número de afiliación, que ten carácter permanente e propio deste Réxime de Seguridade Social.

O documento de beneficiario é expedido por MUFACE para o recoñecemento da condición de beneficiario dun titular adscrito ao Réxime do Mutualismo Administrativo. Este documento de beneficiarios só terá validez se se acompaña ao documento do titular (na práctica recóllese no reverso do anterior).

O documento “asimilado ao de afiliación” expídese para recoñecer a condición de titular non mutualista do Réxime do Mutualismo Administrativo ante os supostos de falecemento, separación legal, divorcio ou nulidade de matrimonio do mutualista.

Esta tipoloxía de documentos debe distinguirse da tarxeta sanitaria individual, e mesmo da Tarxeta Sanitario Europea, en canto documento acreditativo, única e exclusivamente, do dereito á asistencia sanitaria a través das entidades de seguro privado subscritoras dos concertos, ou ben, a través do Sistema Nacional de Saúde.

Nestes momentos coexisten diferentes modelos de documento, todos eles son válidos. exemplo de documento de afiliación:

 

cartón de afiliación

NÚMERO DE AFILIACIÓN: COMO OBTELO SE SE PRECISA.

O número de afiliación aparece no anverso do cartón, pero se por algún motivo non leva  encima e precísase, pode obterse:

Tarxeta sanitaria

A tarxeta sanitaria individual é o documento que acredita o dereito á asistencia sanitaria única e exclusivamente a través das entidades de seguro privado subscritoras dos concertos ou ben, no seu caso, a través do servizo público de saúde da Comunidade Autónoma de residencia.

Expídea a entidade médica á que está adscrito o mutualista e só ten validez para acceder aos servizos que proporciona aquela proporciona. A entidade, unha vez que MUFACE lle comunica o alta, emite a tarxeta sanitaria que envía ao domicilio do mutualista no prazo máximo de sete días hábiles desde a efectiva comunicación.

Nos supostos de  opción pola percepción da asistencia sanitaria a través do servizo de saúde da Comunidade Autónoma de residencia, a tarxeta sanitaria é expedida tras petición do titular ante o seu centro de saúde.