accesskey_mod_conten
Bar separa corpo da cabeceira

Cotización

Réxime Xeral

Neste réxime son os órganos de persoal dos distintos departamentos ministeriais, organismos e institucións, os que deben ingresar a MUFACE as cotizacións dos seus funcionarios, previamente *detraídas das súas nóminas. Para iso, o órgano de persoal do organismo onde preste os seus servizos o *mutualista, deberá utilizar a aplicación *Cotiz@, dispoñible na nosa páxina web, na apartado Administración Pública da Sede Electrónica, que permite a transmisión electrónica da información sobre o ingreso das cotizacións dos *mutualistas.


Réxime Singular

No réxime singular de cotización son os propios *mutualistas os suxeitos obrigados ao ingreso en MUFACE das respectivas cotas, mediante o cargo do correspondente recibo na súa conta bancaria.


Normativa aplicable

Real Decreto Lexislativo 4/2000, de 23 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da lei sobre Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado.

Real Decreto 375/2003, de 28 de marzo, polo que se aproba o Regulamento Xeral do *Mutualismo Administrativo.

Orde *APU/284/2004, de 2 de febreiro, que regula o procedemento de ingreso das cotizacións dos *mutualistas á Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado.

Resolución da Dirección Xeral de MUFACE, de 20 de xaneiro de 2014 (BOE de 31 de xaneiro de 2014), pola que se desenvolven as normas para ingreso das cotizacións e control da recadación e dítanse as especificacións técnicas para o envío de información.