accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Direcció general

Vacant

 

direccion@muface.es

Telf: 912739675

Vacant. En virtut de l'artícle 16 del Reial decret 577/1997, de 18 d'abril, pel qual s'estableix l'estructura dels òrgans de govern, administració i representació de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat (MUFACE), exerceix la suplència la Secretària General

 

 

 

Competències

a) Dirigir els serveis administratius i tècnics de la Mutualitat General.

b) Promoure les normes que en l'àmbit del Mutualisme administratiu corresponguin a la Mutualitat, així com aprovar les instruccions necessàries per al seu desenvolupament i execució.

c) Disposar les despeses i ordenar els pagaments de la Mutualitat sobre prestacions i funcionament, així com gestionar els seus recursos financers.

d) Elaborar la memòria anual d'activitats i el balanç de comptes i resultats.

i) Elaborar l'avantprojecte anual dels pressupostos de la Mutualitat, exercir les competències de l'organisme quan entitat comptable i dirigir la gestió econòmic-financera de la Mutualitat.

f) Resoldre en matèria d'afiliació, altes i baixes de mutualistes i beneficiaris de MUFACE.

g) Determinar la forma en què es dispensarà l'assistència sanitària, conforme al que es disposa en l'article 75, apartat 3, del Reglament General del Mutualisme Administratiu, aprovat per Decret 843/1976, de 18 de març.

h) Planificar, regular i avaluar les prestacions a mutualistes i beneficiaris.

i) Reconèixer les prestacions a mutualistes i beneficiaris.

j) Representar a la Mutualitat en tots els actes i contractes que se celebrin, així com davant les autoritats, Jutjats, Tribunals, organismes i entitats i persones naturals i jurídiques.

k) Celebrar contractes, així com convenis de col·laboració, inclosos els concerts per a la prestació de l'assistència sanitària, amb entitats públiques i privades l'activitat de les quals sigui necessària per al millor compliment de les seves finalitats, d'acord amb la legislació aplicable.

l) Gestionar i administrar els béns i drets patrimonials de la Mutualitat.

m) Alienar, previ informe del Consell General i amb l'autorització del Consell de Ministres, aquells elements del patrimoni de la Mutualitat que deixin de ser útils per al compliment de les seves finalitats.

n) Portar les relacions amb altres organismes.

ñ) Exercir aquelles competències de direcció o gestió que li atribueixin les normes vigents.