accesskey_mod_conten
Barra separa capçalera de cos

Direcció general

DIRECTORA GENERAL

MYRIAM PALLARÉS CORTÓN

direccion@muface.es

 

Nascuda al maig de 1975, pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat des de 2002. Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid, ha realitzat el  Programa executiu en administració pública (ESADE). Va rebre l'Ordre al Mèrit de la Guàrdia Civil.

Des de juliol de 2019, venia exercint per vacant la Direcció General de Muface, i la secretaria general de la mutualitat des de gener de 2017.

Amb anterioritat, ha prestat serveis en el Consell Superior d'Esports com a Sotsdirectora General Adjunta d'Esport i Salut, en la Sotsdirecció General de Coordinació Institucional de la Delegació del Govern per a la Violència de Gènere o, més recentment, com a Coordinadora de Patrimoni en la Sotsdirecció General de Coordinació de l'Administració Perifèrica de l'Estat.

Ha estat membre de nombrosos òrgans col·legiats, entre d'altres: Consell Rector de l'AEA,  (Agència Estatal Antidopatge) Secretària de la Comissió de Control i Seguiment de la lluita contra el dopatge, Secretària del Consell General de MUFACE.

Té experiència docent i ha impartit classes en el Màster “Dret i Esport” de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, en els cursos d'estiu de la Universitat Europea Miguel de Cervantes, així com en nombroses jornades i seminaris espanyols i internacionals.

Enllaç al Portal de Transparència

 

Competències

a) Dirigir els serveis administratius i tècnics de la Mutualitat General.

b) Promoure les normes que en l'àmbit del Mutualisme administratiu corresponguin a la Mutualitat, així com aprovar les instruccions necessàries per al seu desenvolupament i execució.

c) Disposar les despeses i ordenar els pagaments de la Mutualitat sobre prestacions i funcionament, així com gestionar els seus recursos financers.

d) Elaborar la memòria anual d'activitats i el balanç de comptes i resultats.

i) Elaborar l'avantprojecte anual dels pressupostos de la Mutualitat, exercir les competències de l'organisme quan entitat comptable i dirigir la gestió econòmic-financera de la Mutualitat.

f) Resoldre en matèria d'afiliació, altes i baixes de mutualistes i beneficiaris de MUFACE.

g) Determinar la forma en què es dispensarà l'assistència sanitària, conforme al que es disposa en l'article 75, apartat 3, del Reglament General del Mutualisme Administratiu, aprovat per Decret 843/1976, de 18 de març.

h) Planificar, regular i avaluar les prestacions a mutualistes i beneficiaris.

i) Reconèixer les prestacions a mutualistes i beneficiaris.

j) Representar a la Mutualitat en tots els actes i contractes que se celebrin, així com davant les autoritats, Jutjats, Tribunals, organismes i entitats i persones naturals i jurídiques.

k) Celebrar contractes, així com convenis de col·laboració, inclosos els concerts per a la prestació de l'assistència sanitària, amb entitats públiques i privades l'activitat de les quals sigui necessària per al millor compliment de les seves finalitats, d'acord amb la legislació aplicable.

l) Gestionar i administrar els béns i drets patrimonials de la Mutualitat.

m) Alienar, previ informe del Consell General i amb l'autorització del Consell de Ministres, aquells elements del patrimoni de la Mutualitat que deixin de ser útils per al compliment de les seves finalitats.

n) Portar les relacions amb altres organismes.

ñ) Exercir aquelles competències de direcció o gestió que li atribueixin les normes vigents.